Välinen toimenpideohjelma 'Pohjoinen'

Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen kuuluva toimenpideohjelma, jota yhteisrahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Norja

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 12. joulukuuta 2007 Suomen, Ruotsin ja Norjan välisen rajat ylittävää yhteistyötä koskevan toimintaohjelman vuosiksi 2007–2013. Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 57 miljoonaa euroa, johon sisältyy Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta kanavoitavaa yhteisön tukea noin 34 miljoonaa euroa. Tämä on noin 0,4 prosenttia kaikesta Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen kuuluvasta EU-rahoituksesta koheesiopolitiikan alalla vuosina 2007–2013.

EAKR:n rahoituksen ja Ruotsin ja Suomen kansallisten osuuksien lisäksi Norja antaa ohjelmalle vastaavaa rahoitusta. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat Suomessa ja Norrbottenin lääni ja osia Västerbottenin läänistä Ruotsissa. Norjassa ohjelmaan osallistuvat alueet ovat Finnmarkin maakunta, Tromsin maakunta ja Nordlandin maakunta. Västerbottenin läänin muu osa voi osallistua hankkeisiin rajoittuvana alueena ja saada enintään 20 prosenttia EAKR:n rahoitusta.

Yksi ohjelman toimintalinjoista, Saamen osaohjelma, kattaa lisäksi alueita Ruotsissa ja Norjassa (Västerbottenin lääni ja pieni osa Taalainmaan läänistä Ruotsissa ja Pohjois- ja Etelä-Tröndelagin maakunnat ja osa Hedmarkin maakuntaa Norjassa). Saamelaiset ovat etninen ja kulttuurinen vähemmistö, joka asuu neljän valtion alueelle ulottuvalla saamelaisalueella (Sápmi) Saamelaisia on yhteensä noin 79 000 (50 000 Norjassa, 20 000 Ruotsissa, 7 000 Suomessa ja 2 000 Venäjällä). Venäjän saamelaisalueet voivat osallistua hankkeisiin ja saada enintään 10 prosenttia Saamen osaohjelmaan osoitetusta EAKR:n rahoituksesta.

1. Ohjelman tarkoitus ja päämäärä

Ohjelma-alueelle ovat leimaa-antavia harvaan asutut alueet ja ikääntyvä väestö, ja alueen keskimääräinen asukastiheys on vain 3,5 asukasta neliökilometriä kohti. Maantieteellinen sijainti, kylmä ilmasto ja pitkät välimatkat asettavat suuria vaatimuksia infrastruktuurille ja liikenneyhteyksille, ja palvelutason säilyttäminen maantieteellisesti laajoilla työmarkkina-alueilla aiheuttaa lisäkustannuksia.

Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa alueen kilpailukykyä ja yhteenkuuluvuutta. Saamen osaohjelman tavoitteena on kehittää saamelaisalueen kulttuuri- ja elinkeinoelämää siten, että alueen resursseja hyödynnetään ekologisella ja kestävällä tavalla. Ohjelmastrategiassa otetaan huomioon alueen tarpeet ja yhteiset haasteet ja kehitetään menetelmiä ja rakenteita, jotka helpottavat yhteistyötä alueiden välillä.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Nyt hyväksytty ohjelma on kolmas rajat ylittävää yhteistyötä koskeva peräkkäinen ohjelma Skandinavian pohjoisimmassa osassa. Tällä uudella kaudella ohjelma on ainoa, jossa käsitellään saamelaisväestöä koskevia erityiskysymyksiä.

Odotettavia vaikutuksia ovat aikaisempien ohjelmien puitteissa luotujen yhteyksien lujittaminen edelleen ja rajat ylittävän yhteistyön nostaminen uudelle tasolle. Mukaan tulee uusia toimijoita ja uutta asiantuntemusta, ja ohjelma-alue on entistä laajempi. Tämän odotetaan avaavan uusia mahdollisuuksia innovatiivisille ratkaisuille. Ohjelman suoritteiden ja tulosten arvioinnissa käytetään ohjelman kuhunkin toimintalinjaan soveltuvia indikaattoreita.

3. Toimintalinjat

Toimintalinja 1: Elinkeinoelämän kehittäminen [noin 26,7 prosenttia koko rahoituksesta]
Toimintalinjan tavoitteena on, että alueella on vuonna 2013 enemmän ja liikevaihdoltaan suurempia yrityksiä sekä uusilla että perinteisillä toimialoilla. Tähän päästään kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita, luomalla verkostoja ja yritysten välisiä yhteyksiä ja laajentamalla markkinoita strategisilla aloilla.
Toimintalinja 2: Tutkimus, kehitys ja koulutus [noin 27,1 prosenttia koko rahoituksesta]
Tämän toimintalinjan tavoitteena on, että alueen korkea-asteen koulutuslaitokset kehittävät strategisten alojen yhteistyötä, että tutkimuslaitokset kehittävät yhteisiä tutkimusympäristöjä elinkeinoelämää tukevaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan ja että elinkeinoelämän, julkisten toimijoiden ja tutkimus- ja koulutuslaitosten tietämys menestyksellisten yritys- ja innovaatioympäristöjen mekanismeista vahvistuu.
Toimintalinja 3: Alueellinen toimivuus ja identiteetti [noin 27,1 prosenttia koko rahoituksesta]
Tämän toimintalinjan tavoitteena on vahvistaa alueen yhteenkuuluvuutta luomalla uusia rajat ylittäviä yhteyksiä ja lisäämällä yhteydenpitoa.
Näin helpotetaan tiedonkulkua ja henkilöiden, palvelujen ja tavaroiden liikkumista rajojen yli sekä kehitetään yhteistyösuhteita pitkällä aikavälillä.
Toimintalinja 4: Saamen osaohjelma – Rajaton kehitys [noin 11,8 prosenttia koko rahoituksesta]
Tämä toimintalinja koskee ohjelman muita osia laajempaa aluetta, ja siihen osallistuu myös venäläisiä yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on vahvistaa saamelaista kulttuuri- ja elinkeinoelämää luomalla edellytyksiä entistä laajemmalle ja rakenteellisemmalle elinkeinoelämän yhteistyölle.
Toimintalinja 5: Tekninen tuki [noin 7,2 prosenttia koko rahoituksesta]
Tämän toimintalinjan yleisenä tavoitteena on tukea ohjelman hallintoa, arviointia ja seurantaa.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Välinen toimenpideohjelma 'Pohjoinen'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007CB163PO032

Number of decision

C/2007/6130

Lopullinen hyväksymispäivä

12/12/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Elinkeinoelämän kehittäminen 9 095 705 6 063 803 15 159 508
Tutkimus, kehitys ja koulutus 9 241 454 6 160 969 15 402 423
Alueellinen toimivuus ja identiteetti 9 241 454 6 160 969 15 402 423
Saamen osaohjelma 4 349 845 2 342 224 6 692 069
Tekninen apu 2 037 988 2 037 988 4 075 976
Yhteensä 33 966 446 22 765 953 56 732 399