'Keski-Itämeren' toimenpideohjelma

Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteeseen kuuluva toimenpideohjelma, jota yhteisrahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Latvia

Lisätyökalut

 
Euroopan komissio hyväksyi 21. joulukuuta 2007 rajat ylittävän yhteistyön Keskisen Itämeren Interreg IV A toimintaohjelman kaudeksi 2007–2013. Kyseinen ohjelma koskee tietyille alueille Virossa, Suomessa (mukaan luettuna Ahvenanmaa), Latviassa ja Ruotsissa Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen puitteissa annettavaa yhteisön tukea. Ohjelman kokonaismäärärahat ovat noin 133 miljoonaa euroa, ja niihin sisältyy noin 102 miljoonaa euroa yhteisön rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta. Se on noin 1,2 prosenttia Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteeseen kaudella 2007–2013 yhteensä osoitettavista EU:n investoinneista.

1. Ohjelman tavoitteet

Keski-Itämeren aluetta koskevan ohjelman tavoitteena on luoda maailmanlaajuisesti tunnettu dynaaminen, kestävä ja kilpailukykyinen alue, joka houkuttelee yrityksiä ja matkailijoita ja jossa on hyvä asua, työskennellä ja investoida. Ohjelmassa on tarkoitus käytettävissä olevia valmiuksia hyödyntäen tehdä Keski-Itämeren alueesta kasvu- ja innovaatiokeskus, tehdä yhteistyötä ympäristön hyväksi, parantaa alueen sisäisiä yhteyksiä sekä yhteyksiä muiden alueiden kanssa, panostaa kaiken kaikkiaan asukkaiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen, ratkaista uusia taloudellis-yhteiskunnallisia haasteita, tukea kulttuurialan yhteistyötä ja vahvistaa alueen yhteistä identiteettiä.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Rahoituksella odotetaan päästävän muun muassa seuraaviin tuloksiin:

  • ympäristötietoisuus paranee, kun tarjotaan 250 henkilölle mahdollisuus osallistua koulutus- ja tiedotustoimiin
  • aluesuunnittelun ja ympäristöasioiden hallinnan alalla yhteistyö vilkastuu, kun toteutetaan 50 uutta ympäristöhanketta
  • onnettomuuksien riski Suomenlahdella pienenee ja niiden seuraukset supistuvat viiden toimen täytäntöönpanon myötä
  • 10 000 henkilöä hyötyy, kun infrastruktuuria parannetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • 8 000 henkilöä osallistuu koulutus- ja tiedotustoimiin
  • innovointi vilkastuu ja kilpailukyky paranee, kun verkostot toteuttavat 75 uutta yhteistä tointa
  • alueen sisäiset ja ulkoiset yhteydet kohenevat viiden pienimuotoisen investointihankkeen ansiosta (yhteensä 2,5 miljoonaa euroa)
  • työllisyyden kohentamiseksi saadaan käyttöön neljä uutta tai jatkokehitettyä menetelmää.

3. Toimintalinjat

Toimintalinja 1: Turvallinen ja terveellinen ympäristö [noin 27,1 prosenttia kokonaisrahoituksesta]
Tässä toimintalinjassa keskitytään Keskisen Itämeren alueen yhteisen ympäristön suojeluun ja parantamiseen ja korostetaan erityisesti itse Itämeren suojelua. Siinä keskitytään myös alueen kestävän ympäristökehityksen tukemiseen.
Toimintalinja 2: Taloudellisesti kilpailukykyinen ja innovatiivinen alue [noin 39,8 prosenttia kokonaisrahoituksesta]
Tässä toimintalinjassa keskitytään alueen yleisen taloudellisen kehityksen ja kilpailukyvyn edistämiseen.
Siinä korostetaan innovointia, rajat ylittävää yhteistyötä ja tavaroiden ja ihmisten parempaa liikkumista edistävien yhteyksien kehittämistä, työvoiman käytön parantamistapoja ja matkailualan kehittämistä.
Toimintalinja 3: Houkuttelevat ja dynaamiset yhteiskunnat [noin 23,9 prosenttia kokonaisrahoituksesta]
Tässä toimintalinjassa käsitellään väestön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä kulttuurivaihdon ja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen tähtäävää yhteistyötä kyseessä olevalla alueella. Tavoitteena on luoda alue, jossa eri väestöryhmillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet, ja tukea ryhmien aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.
Toimintalinja 4: Tekninen tuki [noin 9,2 prosenttia kokonaisrahoituksesta]
Ohjelman täytäntöönpanoon annetaan teknistä tukea. Myös taloudellista tukea on saatavilla, ja se kattaa hallinnon, seurannan, julkaisut ja valvonnan.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

'Keski-Itämeren' toimenpideohjelma

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007CB163PO066

Number of decision

C/2007/6599

Lopullinen hyväksymispäivä

21/12/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Turvallinen ja terveellinen ympäristö 28 073 434 8 039 557 36 112 991
Taloudellisesti kilpailukykyinen ja innovatiivinen alue 42 418 602 10 601 600 53 020 203
Vetovoimaiset ja dynaamiset yhteisöt 25 556 234 6 387 100 31 943 334
Tekninen tuki 6 130 741 6 130 741 12 261 482
Yhteensä 102 179 011 31 158 998 133 338 010