'Botnia - Atlantica'-toimenpideohjelma

Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen kuuluva rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jota yhteisrahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Norja

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 29. marraskuuta 2007 Suomen, Ruotsin ja Norjan välisen rajat ylittävää yhteistyötä koskevan toimintaohjelman vuosiksi 2007–2013. Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 61 miljoonaa euroa, johon sisältyy Euroopan aluekehitysrahaston kautta kanavoitavaa yhteisön tukea noin 30,5 miljoonaa euroa. Tämä on noin 0,35 prosenttia kaikesta Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen kuuluvasta EU-rahoituksesta koheesiopolitiikan alalla vuosina 2007–2013.

Ohjelmaan osallistuvat alueet ovat Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat Suomessa, Västerbottenin ja Västernorrlannin läänit ja pieni osa Gävleborgin lääniä Ruotsissa Norjan osallistuva alue on Nordlandin maakunta. EAKR:n rahoituksen ja Ruotsin ja Suomen kansallisten osuuksien lisäksi Norja antaa ohjelmalle vastaavaa rahoitusta. Etelä-Pohjanmaan maakunta ja Gävleborgin lääni niiltä osiltaan, jotka eivät kuulu ohjelma-alueeseen, voivat osallistua hankkeisiin rajoittuvina alueina ja saada enintään 20 prosenttia ohjelmaan osoitetusta EAKR:n rahoituksesta.

1. Ohjelman tarkoitus ja päämäärä

Ohjelmaan kuuluvalle alueelle, jota halkoo Suomen ja Ruotsin välinen meriraja ja Ruotsin ja Norjan välinen vuoristoraja, ovat luonteenomaisia erot infrastruktuurien laadussa ja eri alueiden asukastiheydessä sekä yleisesti ottaen negatiivinen väestökehitys. Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa itä–länsisuuntaista ulottuvuutta ja edistää integraatiota ja yhteistyötä talouskasvun ja kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.
Rajaseutualueen tarpeita ja yhteisiä haasteita käsitellään kahden strategian mukaisesti:
● alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi parannetaan liikenneyhteyksiä, kehitetään luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä parannetaan ihmisten välisiä yhteyksiä.;
● rajat ylittävän yhteistyön avulla vahvistetaan innovointia ja teknologiaperustaa ja parannetaan elinkeinoelämän ja yleisesti yhteiskunnan osaamistasoa ja kilpailukykyä.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Nyt hyväksytty ohjelma on kolmas Suomen, Ruotsin ja Norjan rajat ylittävää yhteistyötä koskeva peräkkäinen ohjelma. Investointien odotetaan sinällään johtavan osallistujamaiden välisen rajat ylittävän toiminnan jatkumiseen, aikaisempien ohjelmien aikana luotujen yhteyksien vahvistumiseen ja rajat ylittävän yhteistyön kehittymiseen uudelle tasolle. Lisäksi on tarkoitus parantaa ympäristönsuojelun koordinointia ja kehittää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja rajat ylittävää kaupankäyntiä ja terveydenhoitoa sekä koordinoida meriliikenteen turvallisuus- ja pelastuspalveluita.

Ohjelman hallintoviranomaiset ja ulkopuoliset arvioijat tekevät analyysejä, jotka ovat tärkeitä välineitä tulosten mittaamiseksi. Analyyseissä käytetään ohjelman kuhunkin toimintalinjaan soveltuvia indikaattoreita.

3. Toimintalinjat

Toimintalinja 1: Yhteistoiminnan rakenteet [noin 42,5 prosenttia koko rahoituksesta]
Tämän toimintalinjan tavoitteena on vahvistaa alueiden välistä yhteenkuuluvuutta kehittämällä yhdessä liikenneyhteyksiä, luonnon- ja kulttuuriympäristöä ja kulttuurisiteitä yli rajojen. Toimintalinjan puitteissa rahoitetaan ympäristöön, viestintään ja yhteenkuuluvuuteen liittyviä toimia.
Toimintalinja 2: Yhteistoiminnalla kasvuun [noin 51,5 prosenttia koko rahoituksesta]
Tämän toimintalinjan tavoitteena on vauhdittaa innovointia ja parantaa osaamista ja kilpailukykyä elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa yleensä. Tämän toimintalinjan puitteissa rahoitetaan osaamiseen, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan liittyviä toimia.
Toimintalinja 3: Tekninen tuki [noin 6 prosenttia koko rahoituksesta]
Tämän toimintalinjan yleisenä tavoitteena on tukea ohjelman hallintoa, arviointia ja seurantaa.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

'Botnia - Atlantica'-toimenpideohjelma

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007CB163PO028

Number of decision

C/2007/5768

Lopullinen hyväksymispäivä

29/11/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Yhteistoiminnan rakenteet 12 949 184 12 949 184 25 898 368
Yhteistoiminnalla kasvuun 15 691 364 15 691 364 31 382 728
Tekninen apu 1 828 120 1 828 120 3 656 240
Yhteensä 30 468 668 30 468 668 60 937 336