Programme 'Baltic Sea'

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen nojalla Euroopan aluekehitysrahastosta ja eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä (ENPI) rahoitettava yhteistyöohjelma

Latvia

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 21. joulukuuta 2007 Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin, Saksan, Suomen, Tanskan ja Viron sekä Norjan, Valko-Venäjän ja Venäjän federaation välisen yhteistyöohjelman. Ohjelman nimi on ”Baltic Sea Region Programme 2007–2013”, ja se kattaa vuodet 2007–2013.

EU myöntää ohjelmalle tukea kahdella tavalla: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) jäsenvaltioiden osallistumiseen ja eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä (ENPI) Valko-Venäjän ja Venäjän federaation osallistumiseen. Norja huolehtii omasta rahoituksestaan. Ohjelman kokonaistalousarvio (mukaan luettuna Norjan 12 miljoonan euron rahoitus) on 293 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on noin 231 miljoonaa euroa (208 miljoonaa euroa EAKR:sta ja 23 miljoonaa euroa ENPIstä).

1. Ohjelman tavoitteet

Baltic Sea Region Programme -ohjelman tärkein strateginen tavoite on vahvistaa Itämeren alueen kestävää kehitystä, kilpailukykyä ja alueellista integroitumista hyödyntämällä mahdollisuuksia rajojen yli. Tarkoituksena on tehdä Itämeren alueesta houkutteleva investointikohde ja parantaa alueella työskentelyn ja elämisen laatua. Ohjelmaan onkin sisällytetty EU:n Lissabonissa ja Göteborgissa hyväksytyt strategiat, joilla pyritään alueen osaamiseen perustuvan sosioekonomisen kilpailukyvyn edistämiseen ja alueellisen koheesion parantamiseen edelleen. Ohjelmassa otetaan huomioon myös EU:n ulkosuhteiden strategiset tavoitteet, jotka liittyvät monenkeskiseen yhteistyöhön EU:n naapurimaiden kanssa.

Ohjelmalla pyritään edistämään alueen potentiaalin hyödyntämiseen tähtääviä investointeja ja toimia, poistamaan sosioekonomisen kehityksen suuret erot alueen eri osien välillä sekä löytämään ratkaisuja kaikille Itämeren alueen maille yhteisiin ongelmiin.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman tulosten mittaamiseen käytetään useita eri indikaattoreita, joita ovat esimerkiksi:

  • hanketoimintaan suoraan osallistuvien poliitikkojen määrä,
  • hankkeen keston aikana ohjelmarahoituksella tehtyjen yksityisten/julkisten investointien määrä,
  • tulosten saamiseksi kehitettyjen ja testattujen välineiden, menetelmien ja malliratkaisujen määrä,
  • eri osa-alueiden ongelmiin keskittyvien hyväksyttyjen hankkeiden määrä, esim. 10 ilmastonmuutokseen liittyvää hanketta vuoteen 2013 mennessä,
  • uusien virallisiin sopimuksiin perustuvien rajat ylittävien yhteistyörakenteiden määrä (verkostot, yhteistyöryhmät, foorumit, neuvostot).

3. Toimintalinjat

Ohjelman toiminta perustuu viiteen toimintalinjaan (jäljempänä mainitut rahoitusosuudet perustuvat rahoitukseen EAKR:sta ja ENPIstä eli niistä puuttuu Norjan rahoitusosuus):

Toimintalinja 1: Innovaatioiden tukeminen Itämeren alueella [noin 27,4 prosenttia koko rahoituksesta]

Tämän toimintalinjan painopistealueita ovat luonnontieteen ja tekniikan ydininnovaatiot sekä ei-tekniset innovaatiot. Toimissa keskitytään innovaatiolähteiden suorituskykyyn ja niiden yhteyksiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin), teknologian ja osaamisen siirtoon valtioiden rajojen yli sekä eri väestöryhmien kykyyn tuottaa ja hankkia osaamista. Lisäksi tuetaan toimia, joilla pyritään laajempaan sosioekonomiseen kehitykseen alueellisella tasolla, erityisesti Valko-Venäjän ja Venäjän federaation kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Toimintalinja 2: Ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden parantaminen [noin 18,5 prosenttia koko rahoituksesta]

Toimintalinjassa keskitytään edistämään ja ottamaan käyttöön yhteisiä rajat ylittäviä ratkaisuja liikenteen sekä tieto- ja viestintätekniikan alalla. Lisäksi pyritään kannustamaan edelleen ylikansallisissa liikennekäytävissä olemassa olevien strategisten kehittämisalueiden integraatiota Itämeren alueella. Toimintalinjan yksi tavoite on uusien rajat ylittävien yhteyksien luominen.

Toimintalinja 3: Itämeren hoito yhteisenä luonnonvarana [noin 27,0 prosenttia koko rahoituksesta]

Toimintalinjassa käsitellään Itämeren alueen ympäristön saastumista. Siinä tuetaan toimia, joilla pyritään rajoittamaan saastuttavia päästöjä ja saastumisen vaikutuksia merelliseen ympäristöön. Erityisesti kiinnitetään huomiota meriturvallisuuteen. Toimintalinja tukee myös avomerialueiden talouden hallinnointia hyödyntämällä parhaita saatavilla olevia tekniikoita ja käytäntöjä. Huomio keskitetään Itämeren alueen avomerialueiden ja rannikkoseutujen integroituun kehitykseen ilmastonmuutos huomioon ottaen.

Toimintalinja 4: Kaupunkien ja alueiden vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen [noin 20,0 prosenttia koko rahoituksesta]

Toimintalinjassa edistetään suurkaupunkialueiden, kaupunkien ja maaseudun välistä yhteistyötä niiden tekemiseksi houkuttelevaksi kaupunkilaisille ja investoijille. Toimintalinjaan kuuluu toimintaohjelmia ja toimintatapoja, joilla pyritään tekemään kaupungeista ja alueista kilpailukykyisempiä taloudellisen kehityksen moottoreita, vahvistamaan kaupunkialueiden ja maaseudun kumppanuuksia sekä tukemaan pienten ja harvempaan asuttujen yhdyskuntien taloudellista muutosta kannattavampaan suuntaan. Tähän toimintalinjaan kuuluu myös erityinen ENPI-rahoitusosuus, josta rahoitetaan alueelliseen ja kaupunkikehitykseen liittyviä sosiaalisia kysymyksiä koskevia yhteisiä toimia sekä julkisen sektorin hallintoa ja valmiuksien kehittämistä koskevia yhteisiä toimia Valko-Venäjän ja Venäjän federaation kanssa toteutettavissa yhteistyöhankkeissa.

Toimintalinja 5: Tekninen tuki [noin 7,1 prosenttia koko rahoituksesta]

Ohjelman toteuttamiseen on mahdollista saada teknistä tukea. Myös rahoitustukea, joka kattaa hallinnolliset toimet, seuranta- ja valvontatoimet sekä tiedotus- ja viestintätoimeton, on saatavilla.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Programme 'Baltic Sea'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007CB163PO020

Number of decision

C/2007/6550

Lopullinen hyväksymispäivä

21/12/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Innovaatioiden tukeminen Itämeren alueella 63 665 728 13 433 398 77 099 126
Ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden parantaminen 43 110 486 9 029 673 52 140 159
Itämeren hoito yhteisenä luonnonvarana 62 665 729 13 332 287 75 998 016
Kaupunkien ja alueiden vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen 46 457 875 9 401 606 55 859 481
Tekninen tuki 14 742 891 5 349 459 20 092 350
Yhteensä 230 642 709 50 546 423 281 189 132