Läänemere vete kaitse ohtude eest

Nagu mitmed muud merepiirkonnad, on ka Läänemeri väga tundlik merekeskkond. Lisaks looduslikele teguritele on Läänemerel tihe laevaliiklus koos sellest tulenevate püsivate ohtudega. Sellest hoolimata on hädaolukorraks valmisoleku plaane koostatud vaid üksikutele rannikualadele. Projekt Baltic Master II hakkab nüüd selle puudujäägiga tegelema, keskendudes kahele võtmeküsimusele: naftareostustõrje maismaapõhise reageerimisvõimekuse parandamine ja meretranspordist lähtuva reostuse vältimine.

Lisatööriistad

 

„Laevadel ei ole lubatud mingit õli ega jäätmeid merre valada ning sadamad ja terminalid peavad olema varustatud laevaheitmete üleandmise võimalustega, mis ei põhjusta laevadele viivitusi ega täiendavaid kulutusi. Selle realiseerimiseks peavad sadamad tegema koostööd laevandusettevõtetega. Projekt Baltic Master II tagab selle koostöö.”
Anders Sjöblom, Kalmari sadam, Rootsi

See projekt jätkab sealt, kus eelmine Baltic Master projekt lõppes. Projekti eesmärk on tagada, et rannikuvööndi majandamisprogrammid hõlmaksid liiklusmahtudele vastavaid reageerimissüsteeme, millega ei ole käesoleval ajal arvestatud. Läänemere eriti tundliku merepiirkonnana klassifitseerimise tõttu kasutatakse keskkonna ja rannikualade elanikkonna ohutuse tagamiseks nelja tööpaketti.

Ühisrinne Läänemere saastumisest päästmiseks

Projekt viib kokku kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud ametiasutused, uurimisasutused, ülikoolid ja ülebaltilised organisatsioonid, tagades praktiliste teadmiste ühendamise strateegilise tööga. Projekt on jagatud neljaks tööpaketiks: projektijuhtimine ja haldamine, kommunikatsioon ja teave, parem maismaapõhine reageerimisvõimekus mere naftareostuse tõrjumisel ja täiustatud reostuse ennetus, sh laevaheitmete käitlemine. Projekt aitab kaasa ka merekaitse alaste praktiliste lahenduste väljatöötamisele ja teeb ettepanekuid strateegiliste investeeringute osas.

Sõnum kajab üle vee

Arvestades projektiga hõlmatud erinevate partnerite suurt arvu, on kommunikatsioon ja ajakohane teabevahetus väga olulised. Seda saab tagada kommunikatsioonistrateegia, teabelevitamise ühiste tegevusplaanide, sisevõrguga veebisaidi, partnerite kohtumiste ja koolituse abil. Samuti korraldatakse pressi- ja meediaüritusi laialdase teadlikkuse tagamiseks projekti kohta. Koostatakse lõppdokument „Läänemere visioon”, kus kirjeldatakse Läänemere tulevikuootusi.

Reostusega võitlemise vahendid

Töötatakse välja naftareostustõrje plaanid, mida ajakohastatakse ja kontrollitakse tõrjeõppuste käigus. Koostatav Keskkonnaatlas on samuti tähtis vahend rannikualade haldamiseks. Samuti koostatakse suunised, kuidas integreerida hädaolukorraks valmisoleku plaane rannikualade haldamisse. Lõplikus tööpaketis vaadeldakse merereostuse alast olemasolevat õigusraamistikku ja otsitakse selle parandamise võimalusi. Arvestades sadamate võtmerolliga reostuse ennetamisel uuritakse projektis Baltic Master II üldiseid lahendusi jäätmehoolduse korraldamiseks sadamates ja laevade pardal.


Esialgne tähtaeg

06/01/2010