Heitmete vähendamine Läänemerel

Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatav projekt aitab vähendada Läänemerel sõitvatelt laevadelt õhkupaisatavaid heitmeid ja parandada konkurentsi meretööstuses.

Lisatööriistad

 
EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©ladimiras Ivanovas / Inga Juodyte EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©ladimiras Ivanovas / Inga Juodyte

" Mul oli väga hea meel näha, et projekti BSR InnoShip saatis Läänemerel nii suur edu. Valitsus- ja teadusasutused, tööstus ning valitsusvälised organisatsioonid andsid projektile olulise panuse. Näha on koostöö kauakestvat väärtust ning madala emissioonitasemega uuenduslike suundade aktsepteerimist meretranspordi tasuvate lahendustena. "

Tapani Stipa, projektijuht

Kuna Läänemeri on maailma üks koormatumaid laevamarsruute, siis võib märgata CO2-emissioonitaseme tõusu selles piirkonnas, mis ohustab inimtervist ja keskkonda. Rahvusvaheline Mereorganisatsioon soovib vähendada selle piirkonna laevade vääveloksiidi taset. Selle tulemusena vajab kogu nimetatud piirkonna meretööstus kiiresti madala emissioonitasemega taristut ja tehnoloogiat.

Projekt BSR InnoShip loodi eesmärgiga anda otsuselangetajatele, ametnikele ja meretööstuse peamistele sidusrühmadele vajaminevad teadmised ja parimad meetmed CO2-heitmete vähendamiseks Läänemerel. 21 koostööpartnerit ja 24 assotsieerunud partnerit Läänemere piirkonnas ning Venemaa juhtisid samuti tähelepanu emissioonitaseme vähendamise majanduslikele mõjudele.

Parimate meetmete juhend

Projekti BSR InnoShip peamine väljund on nn. parimate meetmete juhend, mille töötasid välja partnerorganisatsioonid. Meretööstusele suunatud kõnealune juhend sisaldab keskkonna- ja majandusalaseid tugivahendeid, mis aitavad Läänemere laevatööstusel kohaneda saasteainete vähendamist nõudvate uute määrustega.

Meeskond koostas ka interaktiivse platvormi, mis võimaldab avaliku ja erasektori kiiret andmevahetust. Selle platvormi kaudu on meretööstusele ja poliitikakujundajatele kasutamiseks eri sidusrühmade uuringud, üleeuroopalise transpordivõrgustiku (TEN-T) investeeringu-uuringud ja muud artiklid.

Lisaks anti 2013. aastal üle Läänemere puhta merenduse auhind, et edendada uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke ideid, projekte ja lahendusi Läänemerel. See auhind oli suurepärane viis parimate tavade tutvustamiseks ja ka teadmiste jagamiseks.

Projekti käigus viidi läbi puhtama meretööstuse majandusanalüüs ja keskkonnamõjude hindamine. Otsuste langetamise lihtsustamiseks koostati ka heitmete kontsentratsioonikaardid.

Parimate meetmete tutvustamine

Projekti BSR InnoShip tulemusi tutvustati eri üritustel ja õpikodades üle Euroopa Liidu. Tulemusi levitati ka Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) ja muude kanalite kaudu, sh Euroopa Kosmoseagentuur, Euroopa Meresõiduohutuse Amet ja Euroopa Komisjoni eri peadirektoraadid.

Koguinvesteeringud ja EL-i toetus

Projekti “Läänemere regiooni koostöö laevade ja sadamate heitmete vähendamiseks teadmiste ja innovatsioonipõhise konkurentsivõime (BSR InnoShip) läbi” on 3 621 450 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 3 110 134 eurot (Läänemere regiooni programm ajaperioodiks 2007-2013).