Joogivee kvaliteet tõstetud ELi nõuetele vastavaks

Eestis, Kohtla-Järve piirkonnas toimuvad osaliselt ELi rahastatava projekti raames ühisveevarustussüsteemide mahukad renoveerimistööd. Pärast tööde lõppu tagab see ELi nõuetele vastava joogivee ning kaasaegse ja kindla ühisveevarustuse Eesti kirdepiirkonna 54 000 elanikule.

Lisatööriistad

 

Aastal 2002 alanud sarnased varasemad ettevõtmised piirkonnas keskendusid reoveekäitluse parandamisele. Uus viieaastane projekt keskendub joogivee puhastamisele ja jaotamisele.

Uus käitlus- ja jaotusvõrk

Põlevkivitööstuse tormiline areng 20. sajandil tõi kaasa ka Kohtla-Järve piirkonna märgatava kasvu. Tänapäeval koosneb see suurel territooriumil laiali paiknevatest arvukatest linnaosadest ja linnakestest, põhjustades laialdase ja suhteliselt keeruka veevõrgu tekke.

Munitsipaalettevõte Järve Biopuhastus OÜ teostab käesolevat projekti kolmes linnas (Püssi, Kohtla-Järve ja Jõhvi) ja kahes veehaardes (Kurtna-Vasavere ja Püssi). Projekti eesmärk on tõsta veeteenuste ja keskkonna kvaliteeti, varustades tarbijaid kvaliteetse joogiveega.

Varasemas teostatavusuuringus leiti piirkonna ühisveevarustuses mitmeid erilaadseid probleeme. Põhiline on see, et joogivesi ei vasta ELi asjakohaste keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele. Lisaks on veevõrk ja sellega seotud seadmestik vastuvõetamatus korras, veehoidlad lekivad, enamiku puurkaevude pumbajaamadega ei saa rahule jääda ja vett ei puhastata.

Projekt hõlmab peamiselt põhjaveehaarde renoveerimistöid ja umbes 135 km veetorustiku väljavahetamist. Projekti koostajad tahavad renoveerida ja ehitada ka joogivee puhastusjaamu, veehoidlaid ja puurkaeve. Kaks uut veepuhastusjaama rajatakse Ahtme administratiivpiirkonda ja Püssi linna.

Kõigile ohutu joogivesi

Pärast renoveerimistööde lõpule viimist ühendatakse kõik teeninduspiirkonnas asuvad tarbijad joogiveevõrguga, võimaldades kasutada ohutut veeressurssi. Joogivee kvaliteedi paranemisest ELi nõuetele vastavale tasemele oodatakse märkimisväärset kasu ka keskkonnale, aidates seega minimeerida inimeste terviseriske.

Nõuetekohased usaldusväärsed veeteenused muudavad omakorda Kohtla-Järve piirkonna investoritele huvipakkuvamaks. Otseselt projekti tulemusel võib rakendamisetapis oodata ka umbes 250 uue töökoha loomist.


Esialgne tähtaeg

21/02/2011