Linnakodud muutuvad Läänemere piirkonnas roheliseks

Elamusektor on Euroopas üks suurimaid energiatarbijaid ja süsinikdioksiidi heidete tekitajaid. Kliimamuutuste taustal ja energiavarustuse jätkamise raskuste tingimustes on äsja käivitatud projekti Urb.Energy eesmärk toetada taastuvate energiaallikate laialdasemat kasutamist, pakkuda uuenduslikke rahastamisvõimalusi seotud tegevustele ja tutvustada integreeritud linnaarenduse viit strateegiat koos suuniste ja juhendmaterjalidega.

Lisatööriistad

 

„Urb.Energy pakub elamuomanikele, üürilistele ja elamuühistutele mitmeid eeliseid, sh energiatõhusamaid ehitisi, meeldivat elukeskkonda, arukaid rahastamis- ja haldusvahendeid ning olulist kulude kokkuhoidu kasutajatele.”
Peter Busch, Brandenburgi infrastruktuuri ja ruumiplaneerimise ministeerium

Statistilised andmed näitavad, et kogu Euroopa Liidu ulatuses langeb ehitiste arvele ligi pool energia lõpptarbimisest ja üle veerandi süsinikdioksiidi heidetest, sellest tuleneb ka energiatarvet vähendava protsessi kehtestamise tähtsus ning vajadus sisendada keskkonna vastu lugupidamist ja vastutustunnet. Projekti Urb.Energy partnerite jõupingutused on suunatud elamurajoonide igakülgsele säästlikule renoveerimisele Läänemere piirkonnas.

Partnerid mitmelt elualalt

Integreeritud linnaarenduse strateegiate koostamise nimel teevad koostööd umbes 15 partnerit Eestist, Leedust, Lätist, Poolast, Saksamaalt ja Valgevenest, esindades piirkondlikul tasandil ministeeriume, linnu, elamu- ja linnaarenduse ühendusi, energiatõhususega tegelevaid asutusi ja riiklikke finantsasutusi. Neid toetab 20 sidusorganisatsiooni võrgustik, kuhu kuuluvad riiklikud ministeeriumid, linnavalitsused, elamuhalduse, energiavaldkonna ja finantsasutused, omanike ja elanike ühendused. Arutlemise, ideede vahetamise ja strateegilise planeerimise foorumiteks on kolm riikidevahelist konverentsi, lisaks ka töörühmad ja seminarid.

Keskkonnaaspektide kindlustamine

Projekt Urb.Energy põhineb kolmel tööpaketil: linnaarendus, ehitiste energiatõhusus ja energiavarustuse infrastruktuur ning finantsvahendid. Integreeritud linnaarenduse kontseptsioone arendatakse nii, et need saaksid tavapraktikaks ka piirkonna muudes linnapiirkondades. Partnerid esitavad soovitusi, kuidas saab elamupiirkondi ja infrastruktuuri nii täiendada, et energiatõhusus muutuks elamuehituse ja linnaarenduse võtmeküsimuseks. Tööpaketti koordineerival töörühmal on juhtiv ja järelevalve funktsioon, tagades projekti kõigi partnerite tegutsemise ühiste eesmärkide nimel.

Lahenduste dokumenteerimine laiemaks kasutamiseks

Projekti lõppeesmärk on aidata kaasa piirkonna muutmisel imporditavast energiast vähem sõltuvaks ja pakkuda kaitset energiahindade tõusu eest. Juhendmaterjalides kirjeldatakse integreeritud linnaarenduse strateegiaid ja piirkonna elamufondi renoveerimise võimalusi energiatõhususe ja energiavarustuse süsteemide seisukohalt. Rahastamise osas antakse suuniseid, kuidas kasutada riigi- ja erapankade pakutavaid innovaatilisi finantsvahendeid.


Esialgne tähtaeg

15/06/2010