Läänemere piirkonna põllumajanduse ja keskkonna vajaduste tasakaalustamine

Baltic COMPASS tõi kokku piirkonna põllumajandus- ja keskkonnakaitsesektori esindajad, et võidelda Läänemere piirkonna ja Läänemere valgala eutrofeerumisega (toitainetega rikastumisega) .

Lisatööriistad

 
Põllud kaldanõlval Edela-Soomes. Puhverribad ja taimestik takistavad toitainete jõkke uhtumist. © Eija Hagelberg Põllud kaldanõlval Edela-Soomes. Puhverribad ja taimestik takistavad toitainete jõkke uhtumist. © Eija Hagelberg

" Baltic COMPASS aitas Läänemere piirkonna põllumajandussektoril leida võimalusi piirkonna 90 miljonile elanikule toidu tootmiseks Läänemerd kahjustamata. Kui projekti raames väljatöötatud meetmeid kogu piirkonnas rakendatakse, parandavad need Läänemere seisundit oluliselt. "

Ola Palm, Rootsi Põllumajandus- ja Keskkonnatehnoloogia Instituut (JTI)

Peamised huvirühmad, sh valitsusasutused, asjaomase valdkonna teadusasutused, põllumajandustootjate organisatsioonid ja ettevõtted, on probleemi lahendamiseks aidanud kaasa tõhusama põllumajandusliku keskkonnapoliitika väljatöötamisele, jaganud uusi meetodeid ja häid tavasid, loonud teaduslikke tulevikustsenaariume ja investeerinud keskkonnatehnoloogiasse. Lisaks on nad võtnud meetmeid sidusrühmade haldussuutlikkuse parandamiseks. Olulise tulemusena õnnestus neil suurendada keskkonnakaitsesektori ja põllumajandussektori põhiesindajate vastastikust usaldust.

Kõiki osapooli rahuldavad lahendused

Pikas perspektiivis peaks see rahvusvaheline projekt päädima eutrofeerumise aeglustamise strateegiate loomisega, põllumajanduse ja keskkonnakaitse sidusrühmade sidemete tugevnemisega ning kulutõhusamate poliitikameetmetega. Lisaks loodetakse, et projekt aitab kaasa ida- ja läänepoolsete Läänemere riikide lõimumisele kooskõlas ELi Läänemere piirkonna strateegiaga. Oma ainulaadseid teadmisi ja kogemusi kombineerides ja levitades on sidusrühmade esindajad rajanud teed põllumajanduse keskkonnameetmetega seotud teadlikkuse tõstmisele kogu piirkonnas. See võimaldab leida lahendusi, mis rahuldavad nii põllumajandussektori kui ka keskkonnakaitsesektori esindajaid ega kahjusta põllumajandussektori konkurentsivõimet.

Projekti õnnestumises mängis olulist rolli kahe põllumajanduse keskkonnameetmete projekti samaaegne partnerlus: Baltic Deal ja Baltic Manure. Selle koostöö silmapaistvaimaks tulemuseks on alates 2010. aastast peetav sidusrühmade esindajate konverents Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea, millest on saanud piirkonna põllumajanduse keskkonnameetmete sektori olulisim üritus.

Rahvusvaheline lähenemisviis

Baltic COMPASS põhineb erinevatel Läänemere kaitsega seotud maakasutus-, põllumajandus- ja veemajandusprojektidel. Projekti loomise ajendiks oli vajadus rakendada Läänemere eutrofeerumise pidurdamises rahvusvahelist lähenemisviisi ning luua haldussuutlikkus rahvusvaheliste raamlepingute, ELi direktiivide ja Helsingi komisjoni Läänemere tegevuskava (Baltic Sea Action Plan, BSAP) haldamiseks.

Järelprojekt nimega Baltic Compact püüab projekti tulemuste mõju suurendada, keskendudes peamiselt biogaasi jätkusuutlikule tootmisele ja uudsete maaparandustehnoloogiate juurutamisele. 

Projektis Baltic COMPASS osales 22 partnerit kaheksast Läänemere riigist ja Valgevenest. Projektiga seoses loodi vähemalt viis uut ametikohta, millest mõned on alalised ametikohad.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti Baltic COMPASS pikendamisse tehtavate investeeringute kogusumma on 6 603 210 eurot, millest 4 351 748 eurot panustab Euroopa Regionaalarengu Fond 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi Läänemere piirkonna rakenduskava vahenditest.


Esialgne tähtaeg

22/05/2015