Jäätmekasutuse edendamine Läänemere piirkonnas

Projekti REMOWE partnerid tutvustasid innovaatilisi viise linnade, põllumajandusettevõtete ja tööstusettevõtete jäätmete kasutamiseks eesmärgiga vähendada Läänemere piirkonna süsinikdioksiidiheidet ja energiasõltuvust.

Lisatööriistad

 

" REMOWE täiustas kõigi partnerite teadmisi jäätmetest energia tootmise kontseptsioonide, nende piirkondliku modelleerimise ja innovaatiliste protsesside alal. Neid teadmisi jagati kõigis partnerpiirkondades ja valitsused võivad neid otsustusprotsessis kasutada. "

Eva Thorin, Mälardaleni Ülikool

Projektis osalevad ülikoolid ja valitsusasutused jagasid oma teadmisi energiatõhusate tehnoloogiate ning jäätmetest energia tootmise alal. See lähenemisviis oli eriti viljakas Balti riikides ja Poolas, kus jäätmete korduvkasutamine on vähelevinud.

REMOWE andis konkreetseid tulemusi, mis toovad kasu kõigile partnerriikidele: uued tehnosiirde strateegiad, heade tavade näited, rakenduskavad uusi jäätmetöötlustehnoloogiaid kasutada soovivate VKEde toetamiseks ja uued ettevõtlusvõimalused. Projekti raames loodi ka suunised andmete kogumiseks ja organiseerimiseks ning jäätmetest energia tootmise kontseptsioonide piirkondlikuks modelleerimiseks.

Pilootprojektid

REMOWE raames viidi ellu mitu pilootprojekti. Üks neist oli projekt Soome Põhja-Savo maakonna biogaasi tootmisvõimaluste uurimiseks geograafiliste andmete modelleerimise teel. Teiste innovaatiliste ideede hulgas olid biokütuste rafineerimistehase kavand ja kahekütuselise tankimissüsteemi võimalik kasutuselevõtmine ühe bussiettevõtte poolt.

Projekti REMOWE järelprojekt ABOWE keskendub kahele REMOWE raames väljatöötatud tehnoloogiale: biokütuste rafineerimine ja kuivdigestioon. Mõlema tehnoloogia toimimist katsetatakse mobiilsetes katseseadmetes. Positiivsete tulemuste korral võib neil tehnoloogiatel olla pikaajaline turustamispotentsiaal.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti REMOWE investeeringute kogumaht on 439 279 eurot, millest 329 459 eurot panustab Euroopa Regionaalarengu Fond 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi Läänemere piirkonna rakenduskava vahenditest.


Esialgne tähtaeg

22/05/2015