Meditsiinikeskus laieneb

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on riigi suurim haigla, mille hoonete renoveerimine ja juurdeehituse valmimine võimaldab tagada patsientide ja personali ohutuse ning mugava ja koduse ravikeskkonna ka tulevastele põlvkondadele.

Lisatööriistad

 

Sedalaadi projektid aitavad Euroopa Liidul saada 2020. aastaks arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majandusliiduks, nagu on ette nähtud ELi 2020. aasta majanduskasvu strateegias. EL seisab silmitsi nii mõnegi tõsise probleemiga, sealhulgas rahvastiku vananemine, puuduliku kvalifikatsiooniga tööjõud, innovatiivsuse suurendamise vajadus, tasakaalu leidmine majanduskasvu ja keskkonnaseisundi halvenemise vahel ning keskkonnasäästlike energiavarude kindlustamine. Regionaalpoliitika projektid aitavad kogu ELis aktiivselt kaasa nii nende kui ka paljude teiste probleemide lahendamisele, soodustades töökohtade loomist, haridustaseme tõstmist, arendades taastuvaid energiaallikaid, tõstes tootlikkust ning avades võimalusi kõigile kodanikele. Siinkohal on otsustav roll projektidel ja piirkondadel, sest just tänu nendele jõutakse reaalsete tulemusteni, mis aitavad saavutada strateegia peamisi eesmärke.

Uued ruumid ja seadmed peaksid lühendama keskmist haiglaravi kestust ning vähendama 2027. aastaks suremust vähi tagajärjel 129 juhtumi võrra aastas ja südamelihase infarkti tagajärjel 98 juhtumi võrra aastas.

Ressursid ühte kohta

PERH asub Tallinnas ning on Eesti suurim haigla, mis teenindab üheksat valda ja pakub raviteenust umbes 800 000 inimesele (60% Eesti elanikkonnast). Lisaks raviteenuste pakkumisele on haigla ka oluline teadusasutus, mis teeb koostööd mitmete ülikoolide ja meditsiiniuuringute keskustega.

Kuni viimase ajani tegutses keskus amortiseerunud hoonetes, mis paiknesid üle linna laiali. Uute hoonete ehitamine (38 584 m2) ja olemasolevate hoonete renoveerimine (20 277 m2) võimaldab koondada ressursid ühte kohta ning optimeerida pakutavaid teenuseid, muutes ühtlasi PERHi atraktiivsemaks ka haridus- ja teadusasutusena.

Tõhus ja kvaliteetne ravi

Renoveeritud keskuse eelistena loodetakse näha ruumide, personali ja finantsressursside tõhusamat kasutamist seoses enamiku akuutraviga seotud haiglateenuste tsentraliseerimisega, onkoloogia-, hematoloogia- ja kardioloogiateenuste 17–20% kasvu aastaks 2015 ja paremat ravikvaliteeti, mis saavutatakse tänu kiiremale diagnoosimisele ja kiiremale/tõhusamale ravile kirurgia, radioloogia, tuumameditsiini, kiiritusravi ja invasiivse kardioloogia mahtude suurenemise teel.

Varajane avastamine kui elupäästja

Kodanikele võib projekt osutuda elupäästjaks. Arstiabi parem kättesaadavus ja kvaliteet võimaldab ravitavate haiguste varasemat tuvastamist, paremat juurdepääsu elupäästvatele tehnoloogiatele, samuti peaks vähenema suremus (eriti vähi ja südame-veresoonkonna haiguste osas) ja keskmine haiglaravi aeg peaks lühenema 0,7 päeva võrra (ehk 10%, kui võrrelda 2008. ja 2015. aastat).

Esialgne tähtaeg

22/08/2011