Sotsiaalmeedia kasutamine Euroopa linnades kodanike paremaks kaasamiseks

Linnad kogu Euroopas kasutavad sotsiaalmeediat kodanike kaasamiseks ja nendega koostöö tegemiseks, et linnaruumi, vahendeid ja teenuseid parandada.

Lisatööriistad

 
Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017) Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017)

" Programmis URBACT ei osaleta mitte raha, vaid meetodi pärast – asjaolu, et programm paneb sind integreeritud viisil kõikide kohalike huvigruppidega koostööd tegema. "

Gianluca Saba, rahvusvaheliste suhete juht, Genova omavalitsusüksus

Sotsiaalmeedia võib olla linnavalitsuse jaoks oluline vahend oma kodanikega suhtlemisel, nende kaasamisel ja koostöö tegemisel. Oluline on teada, kuidas kasutada seda õigesti. Sellele kaasa aitamiseks tegid kümme linna programmi URBACT kaudu rahastatud projekti „Interaktiivsed linnad“ raames koostööd linnajuhtimise parandamiseks digitaalsete vahendite kasutamisega.

Tulemuseks on digitaalsete lahenduste kogum ja strateegiad, mida igas mõõdus linnad saavad kasutada seoses erinevate algatustega kodanikega suhtlemiseks ja koostöö tegemiseks.

Märkimisväärsed tulemused

Projektist võtsid osa Genova ja Palermo (Itaalia), Varna (Bulgaaria), Alba Iulia (Rumeenia), Debrecen (Ungari, Tartu (Eesti), Gent (Belgia), Pariis (Prantsusmaa), Lissabon (Portugal) ja Murcia (Hispaania). Projekt aitas igal linnal viia läbi hetkel kasutatavate sotsiaalmeedia ja digitaalsete vahendite auditi ning tuvastada uued võimalused.

Tutvuti erinevate riiklike programmide või teenustega, kus puudus kodanike kaasatus, ja uuriti, kuidas saaks selle lahendamiseks kasutada sotsiaalmeedia vahendeid.

Algatusel olid mõned märkimisväärsed tulemused. Näiteks täiustas Alba Iulia veebiplatvormide ja -lehtede kasutamist (sh Facebook ja Twitter), et võtta vastu kommentaare ja kaebusi ning edastada need vastavatele asutustele. Sellele sarnaselt arendas Tartu välja veebisüsteemi, kus kodanikel on võimalik osaleda virtuaalkoosolekutel ja arutada ning esitada kommentaare näiteks linnaarenduskavade teemal.

Varnas arendati välja interaktiivse linna tutvustava reisirakenduse prototüüp. Rakendus aitab turistidel saada näiteks teavet monumendi ajaloo ja linna kultuuri kohta.

Samas on Palermo arendanud oma UNESCO kaitse alla kuuluvate piirkondade jaoks uut liikumiskeskkonna kava. Projekti toel on linn kasutanud digitaalseid suhtluskanaleid ja sotsiaalmeediat, et kaasata huvitatud osapooli paremini. Selle tulemusena on paljudel avalikel algatustel üldsuse tugev toetus.

Digitaalsete lahenduste kogum

Projekti „Interaktiivsed linnad“ raames koostati teiste linnade jaoks hulk kasulikke vahendeid. Need hõlmavad linna digitaalse juhtimise parimaid tavasid ja juhiseid nende rakendamiseks. Lisaks loodi digitaalteenuste kogum, mis aitab teistel linnadel suurendada kodanike teadlikkust ja osalust linnadega seotud algatustes.

Projekt viidi ellu programmi URBACT raames, mis on Euroopa territoriaalse koostöö programm, mille eesmärk on edendada kestlikku integreeritud arengut kogu Euroopa linnades. Vahendite ja oskusteadmiste abil püütakse tugevdada linna suutlikkust parandada olukorda neljas valdkonnas: juhtimine, keskkond, kaasamine ja majandus.

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „Interaktiivsed linnad“ investeeringute summa on 716 745 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 549 820 eurot programmiperioodi 2014–2020 URBACT III rakenduskava alusel.

Esialgne tähtaeg

11/11/2020