Vastastikune õppimine keskkonnahoidlikumate sotsiaaleluasemete heaks

Horvaatia, Eesti, Portugali, Rumeenia, Hispaania ja Rootsi partnerite kaasamine Social Greeni projekti aitab parandada sotsiaaleluasemete kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise regionaalpoliitilisi vahendeid ja võidelda kütteostuvõimetusega. Selle raames on alustatud piirkondadevahelise koostöö ja õppimise protsessi, et teha kindlaks, jagada ja levitada keskkonnahoidlike sotsiaaleluasemete poliitika väljatöötamise ja rakendamise meetodeid. Need on seotud nii uute eluasemete ehitamisega kui ka olemasolevate hoonete moderniseerimisega.

Lisatööriistad

 
Social housing in Alba Iulia, Romania ©Dana Maria Naghiu, 2018 Social housing in Alba Iulia, Romania ©Dana Maria Naghiu, 2018

" „Tänu Social Greenile toimunud tegevus on meie institutsiooni jaoks oluline suutlikkuse suurendamise mehhanism. Suhtlemine viie teise ELi piirkonnaga, kus nähakse samuti vaeva vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele ülemineku raskustega, pakub väärtuslikke õppetunde ja laiemaid praktilisi teadmisi sotsiaaleluasemete keskkonnahoidlikumaks muutmise kohta. Leiame, et selline piirkondadevaheline õppimine annab meie poliitika kujundamisele ja rakendamisele, sealhulgas struktuurifondide haldamisele, märkimisväärset lisaväärtust.“ "

Ester Silva, Norte piirkondliku koordineerimise ja arengu komisjoni asepresident (Portugal)

Social Green koosneb kahest etapist, millest esimeses toimub piirkondadevaheline õppeprotsess. See hõlmab õppekülastusi, seminare heade tavade teemal, kohalike sidusrühmade kohtumisi ja teabe levitamise üritusi. Protsessi käigus koostavad osalevad piirkonnad piirkondlike omavalitsuste jaoks enesehindamisaruandeid, heade tavade juhendeid ja kavasid.

Teises etapis jälgitakse kavade rakendamist ning soodustatakse kohalike ja piirkondlike partnerite jätkuvat õppimist ja eesmärkide täitmist.

Heitkoguste vähendamise potentsiaal

Hoonete osaks langeb 40% Euroopa energiatarbimisest ja umbes 36% süsinikdioksiidiheitest. Sotsiaaleluasemete sektori keskkonnahoidlikumaks muutmine, sealhulgas energiasüsteemide moderniseerimise kiirendamine, võib aidata oluliselt kaasa ELi süsinikdioksiidiheite vähendamise eesmärkide saavutamisele.

Social Green soovib parandada arusaamist keskkonnahoidlike sekkumiste rollist kõnealuses sektoris, eriti seoses nende mõjuga kütteostuvõimele, et teha kindlaks asjakohased energiatõhususe ja taastuvenergia meetmed. Neid meetmeid saab kaasata ELi regionaalpoliitika vahenditesse, kusjuures iga partner tegeleb oma piirkonna suhtes kohaldatava vahendiga.

Sotsiaaleluasemete keskkonnahoidlikumaks muutmise takistusi on arutatud nii projekti konsortsiumis kui ka kohalike sidusrühmadega nii üldises plaanis kui ka konkreetsete poliitikavahendite osas. Tuvastatud näidete täpsemad andmed on avaldatud kahes tehnilises artiklis, üldarusaadavas artiklis ja poliitilise soovituse aruandes.

Partnerid on täpsustanud kavadesse kaasatavaid meetmeid, millest mõned hõlmavad üksnes teadmiste edasiandmist, samas kui teisi on vaja kohandada kohalikele oludele. Need meetmed võivad suurendada sotsiaaleluasemete energiatõhusust ja parandada üürnike elukvaliteeti, toomata neile täiendavaid rahalisi kohustusi, aidates seeläbi kütteostuvõimetuid või selle ohus olevaid inimesi.

Head tavad

Heade tavade väljaselgitamine ja jagamine on andnud partneritele võimaluse analüüsida oma piirkonna juhtumeid ning õppida teistelt. Õppekülastustel muuhulgas Horvaatiasse, Eestisse ja Rumeeniasse said nad kõnealuseid tavasid praktikas jälgida, mis andis võimaluse täiendavaks teadmiste vahetamiseks nii partnerite kui ka kohalike sidusrühmadega.

Iga partner on esitanud vähemalt neli tava konsortsiumis hindamiseks. Teave neist 13 kohta on avaldatud projekti veebilehel. Üheks näiteks on Tallinnas Sõpruse tn 202, kus rahastatakse uuendusliku skeemi abil ümberehitusi, mis vähendavad energiatarbimist 60% ilma elanike kulusid suurendamata. Teiseks on arvukate sotsiaalsete probleemidega maadlev tihedalt asustatud linnaosa Portugalis Portos, kus õnnestus tagada parem elukvaliteet umbes 7500 inimesele. Kolmandaks on kolm uut ressursitõhusat sotsiaalelamut Rumeenias Alba Iulias. Need on mõeldud inimestele, kes jäid kodust ilma kommunismijärgsel üleminekuajal, kui kommunistliku režiimi konfiskeeritud vara tagastati kunagistele omanikele.

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine 

Projekti „Social Green – Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector“ investeeringute summa on 1 188 765 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 998 532 eurot programmitöö perioodi 2014–2020 rakenduskava „INTERREG EUROPE“ alusel. Investeering kuulub vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse prioriteedi alla.

 

 

Esialgne tähtaeg

22/05/2019