Kesk-Läänemere piirkonnas täiustati rahvusvahelist ettevõtlusharidust

Projekt „Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad“ (Central Baltic Student Enterprises without Borders, CBEwB) aitas parandada rahvusvahelist ettevõtlusõpet Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis. Kokku osales 480 õpilast 55 koolist innovatsioonilaagrites, mille käigus arendatud ideede tulemusel loodi 78 piiriülest ettevõtet. Õpilased juhtisid neid ettevõtteid ja müüsid oma tooteid kaubandusmessidel kõigis neljas osalevas riigis.

Lisatööriistad

 
An international group of students working on a business idea for the CBEwB project. ©Junior Achievement Eesti SA (2017) An international group of students working on a business idea for the CBEwB project. ©Junior Achievement Eesti SA (2017)

" Õpilased hindasid saadud kogemusi kõrgelt. Nad õppisid sidevahendite kaudu suhtlema, leidsid uusi sõpru ja hakkasid mõistma rahvusvaheliste rühmade väärtust. Õpetajatele oli kõige kasulikum hästi toimiva võrgustiku loomine Kesk-Läänemere piirkonnas. "

Epp Vodja, JA Eesti arendusjuht

Protsess algas igal aastal innovatsioonilaagriga, kus õpilased said omavahel tuttavaks, mõtlesid välja äriideid, asutasid ettevõtteid ja jagasid ülesandeid. Äritegevusega seotud asju arutati veebi kaudu ning teisel kohtumisel lihviti ideid ja arendati loomingulisi lahendusi.

Õpetajad osalesid kolm korda aastas toimunud ettevõtluskoolitusel, kus nad said jagada kogemusi, omandada uusi oskusi ja toetada protsessi edenemist, sekkudes ainult vajaduse korral. Õpetajatele koostati juhend, kuidas rahvusvahelisi õpilasrühmi luua ja nendega töötada. Juhend on kättesaadav 42 Euroopa riigis.

Pärast õpilasfirmade tegevusest kokkuvõtete tegemist tutvustati tulemusi iga-aastastel konverentsidel, kus protsessi analüüsiti ja täiustati. Projekti lõpuks korraldati konverents.

Konkurentsivõime paraneb

Kesk-Läänemere piirkonna noori õpetatakse tihtipeale nägema oma tulevast karjääri pigem töötaja, mitte tööandja vaatenurgast. Seega ei arenda õpilased ettevõtlikkust, mistõttu napib neil konkurentsivõimet.

Ettevõtlike noorte põlvkond peaks aitama luua uusi töökohti. Eriti Eestis ja Lätis võiks noorte hulgas ettevõtluse edendamine julgustada neid välismaale minemise asemel oma koduriigis ettevõtteid asutama.

CBEwB eesmärk oli edendada ettevõtlust, andes osalejatele vahendid, mis võimaldavad teha uuendusi, võtta vastutust ja teisi aidata. See avardas nende silmapiiri, lastes neil saada aimu rahvusvahelisest äritegevusest.

Enamik algatusi, mis võimaldavad õpilastel ettevõtteid asutada, on kas üksnes siseriiklikud või on õpetajatel neis juhtroll, aga selle projekti juures oli uuenduslik õpilaste juhitavate rahvusvaheliste ettevõtete arendamine. Algne eesmärk oli asutada kolme aasta jooksul 50 ettevõtet, aga seoses suure huviga kujunes lõplik arv palju suuremaks.

Uued oskused

CBEwB tugevdas õpilaste meeskonnatöö, probleemide lahendamise ja suhtlemisoskusi ning näitas, kui tähtis on rahvusvaheline äritegevus ning kui vajalik on kultuurilisi erinevusi arvesse võtta ja neid ära kasutada. Lisaks nõudis koostöö inimestega, kellega harva kohtuti, õpilastelt rohkelt oma tegevuse kavandamist, eriti seoses ülesannete ümber jagamisega näiteks haigestumiste või muude probleemide korral.

Õpetajad arendasid oma suutlikkust rahvusvahelisi rühmi juhtida ja teha koostööd mujal elavate kolleegidega. Nii õpetajad kui ka õpilased tegid koostööd vabatahtlike ettevõtjatega, kes jagasid nõuandeid. Partnerid lõid tugeva võrgustiku edaspidiste projektide jaoks, millest mõnes võidakse kaasata teiste riikide organisatsioone.

CBEwB mõju on tunda laialdaselt. Õpetajad kasutavad omandatud oskusteadmisi peale otseste osalejate ka teiste õpilastega ja jagavad neid oma kolleegidega. Projekti õppematerjalid on asjakohased ka edaspidi ning neid saab kohandada erinevate kasutajate vajadustele.

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad“ (Central Baltic Student Enterprises without Borders) investeeringute summa on 1 567 377 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 1 260 171 eurot programmiperioodi 2014–2020 „Interreg V-A – Soome-Eesti-Läti-Rootsi (Kesk-Läänemere) rakenduskava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „Konkurentsivõimeline majandus“.

Esialgne tähtaeg

01/06/2021