Territoriaalne ühtekuuluvus

Alates 1986. aastast on ühtekuuluvuspoliitika eesmärk olnud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine. Lissaboni lepingu ja ELi uue kõrgetasemelise strateegiaga (Euroopa 2020) ivõeti kasutusele kolmandas mõõde: territoriaalne ühtekuuluvus.

Lisatööriistad

 

Selle teema üle on arutletud juba 1990ndate algusest alates ning vajadus pöörata tähelepanu Euroopa territoriaalsele arengule kasvab iga kord, kui mõni uus riik ühineb ELiga.

Põhiküsimused

Kuidas:

 • tagada ELi kui terviku säästev ja tasakaalukas areng, kasutades ära iga territooriumi kõige tugevamaid külgi?
 • saada hakkama asustustihedusega? Linnadega kaasnevad nii positiivsed kui ka negatiivsed aspektid: suurendades innovatsiooni ja tootlikkust, tekitavad need ka saastet ja sotsiaalset tõrjutust.
 • erinevaid piirkondi paremini ühendada? Inimestel peaks olema võimalus elada just seal, kus nad soovivad. Samas peaks olema neile tagatud vaba juurdepääs avalikele teenustele, tõhusale transpordile, usaldusväärsele energiavõrgustikule ning lairiba internetiühendusele kogu ELi territooriumil.
 • arendada koostööd? Traditsioonilised halduspiirid ei takista kliimamuutuste ja liiklusummikute mõjusid ning seetõttu on vaja leida riikide ja regioonide vahel uusi koostöövorme. ELi Läänemere piirkonna strateegia English ja ELi Läänemere piirkonna strateegia English on näited uue makroregionaalse lähenemisviisi kohta.
 • Urban-Rural linkages en

Roheline raamat territoriaalse ühtekuuluvuse kohta pdf (2008) algatas tänaseni kestva laiaulatusliku konsultatsiooniprotsessi, mille raames toimuvad kogu Euroopa ekspertide regulaarsed kohtumised. Territoriaalsest ühtekuuluvusest saab alates 2013. aastast ühtekuuluvuspoliitika lahutamatu osa.

Kuidas aitab ühtekuuluvuspoliitika tulevikus territoriaalset ühtekuuluvust arendada?

 • Edendades funktsionaalset lähenemist territooriumite kui kodanike elukohtade integreeritud arengule.
 • Hõlbustades asukohapõhist poliitikat en läbi poliitika sektoritevahelise kooskõlastamise ning kohalikult tasandilt Euroopale suunatud mitmetasandilise valitsemise.
 • Soodustades Euroopa integratsiooni tugevdamiseks territooriumitevahelist koostööd
 • Parandades teadmisi territooriumite kohta, et suunata nende arengut.

Taustadokumendid

 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Seminarid