Regionaalpoliitika põhisaavutused

Käesolevad riigipõhised tulemused põhinevad Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi rahastatud ühtekuuluvuspoliitika programmide 2007.–2013. aasta perioodi järelhindamise kokkuvõtval aruandel . Nendes esitatakse järeldusi ja analüüsitakse neid liikmesriigi tasandil ning püütakse vastata kolmele peamisele küsimusterühmale:

  • Kuidas või milleks kasutati liikmesriigis toetusena saadud raha?
  • Mis olid tulemused ja mil määral aitasid need kaasa ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide täitmisele?
  • Mida võib perioodi jooksul saadud kogemustest õppida ja mida see tähendab edasise ühtekuuluvuspoliitika seisukohalt või kuidas parandada ühtekuuluvuspoliitika kujundust ja kasutamist, et muuta see tõhusamaks?

Lisatööriistad

 

Senised programmitöö perioodi 2007–2013 peamised saavutused regionaalpoliitikas:

Töökohtade loomine ja majanduskasvu edendamine

Inimeste sissetulekud ELi vaeseimates piirkondades on kasvanud: nende piirkondade  SKT inimese kohta on kasvanud 2007. aasta tasemelt 60,5% ELi keskmisest 2010. aasta tasemele 62,7% ELi keskmisest.

Investeerimine inimestesse

2,4 miljonit ESFi tööhõivealgatustes osalejat leidsid töökoha kuue kuu jooksul (2007–2010).

Igal aastal osaleb ligikaudu 15 miljonit inimest tuhandetes projektides, mida Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ELis kaasrahastab.

Ettevõtete toetamine

Hinnangute kohaselt loodi VKEdes 825 000 töökohta (kokku loodi neid 1 300 000).

Teadusuuringute ja uuendustegevuse tugevdamine

Keskkonna arendamine

Transpordi ja energiatootmise ajakohastamine

Ajavahemikku 2000–2006 hõlmavaid mõjusid ja tulemusi kajastavad järelhindamised.

Teadusuuringute andmed 2007–2013
Cohesion Policy Data

Näiteid ELi kaasrahastatud projektidest programmitöö perioodil 2007–2013