Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panus töökohtade loomisse, majanduskasvu elavdamisse ning investeerimiskava ja komisjoni prioriteetide elluviimisse

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ELi investeerimispoliitika põhiline vahend – ELi eelarvest on eraldatud kokku 454 miljardit eurot investeerimiseks enam kui 500 programmi elluviimisse. Koos ligikaudu 183 miljardi euro suuruse riikliku kaasrahastamisega ulatub investeeringute kogusumma vähemalt 637 miljardi euroni. Sellise eelarve toel on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid omandanud suure tähtsuse avaliku sektori investeeringute kaasrahastamisel, aidates kompenseerida riiklike ja piirkondlike investeeringute kriisist tingitud vähenemist. Aastatel 2014–2016 moodustab nende fondide panus eeldatavasti ligi 14% avaliku sektori keskmisest investeeringute kogusummast, kusjuures mõnes liikmesriigis võib see ulatuda isegi 70%-ni.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid investeerivad üle 120 miljardi euro teadusuuringute, innovatsiooni, väikeettevõtluse ja digitaalse tehnoloogia strateegilisse toetamisse, andes sellega panuse ELi aruka majanduskasvu eesmärkide täitmisesse. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidel on otsustav tähtsus ELi jätkusuutliku majanduskasvu tagamisel. Energeetika-, keskkonna-, kliima- ja transpordimeetmete toetuseks eraldatud ELi ajaloo suurima 193 miljardi euro suuruse eelarvega programmid aitavad märkimisväärselt kaasa Euroopa suunamisele vähese CO2-heitega majanduse poole.

Lisaks investeeringutele põhitaristutesse, nagu muu hulgas lairiba- ja transpordivõrkudesse või veevarustusse, ning peale investeeringute hariduse ja koolituse, sotsiaalse kaasatuse ja Euroopa tööjõu kutsealase kohanevuse edendamiseks, aitavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid otseselt toetada kahe miljoni ettevõtte konkurentsivõime suurendamist ning uuenduslike toodete ja uute töökohtade loomist.

Euroopa investeerimiskava põhilise osana ja täiendades Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI), mobiliseerivad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid investeeringuid, toetavad struktuurireforme, julgustavad erasektorit andma oma panust rahastamisse, vähendavad turutõrkeid ja parandavad investeerimiskliimat.

Järgmise kaheksa aasta jooksul Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavad 456 riiklikku ja piirkondlikku programmi ning 79 piirkondadevahelist koostööprogrammi kujutavad endast eeldatavasti investeeringute kriitilist massi majanduskasvu jaoks põhilistesse valdkondadesse, andes positiivseid tulemusi töökohtade loomisel ja ELi majanduse arendamisel.

Teatises „Investeerimine töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine” on antud ülevaade tulemustest, mida oodatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidelt ajavahemikus 2014–2020, aidates otseselt kaasa ELi majanduskasvu ja tööhõivega seotud eesmärkide täitmisele ning investeerimiskava ja komisjoni prioriteetide elluviimisele selle aastakümne jooksul. Aruandes on esitatud ka kõigi liikmesriikidega peetud partnerluslepingute läbirääkimiste tulemused ja tegevuskavad.

 • Investeerimine töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine en pdf
 • Euroopa territoriaalne koostöö, INTERREG en pdf
 • Riiklikul tasemel teave en pdf
 • Hindamine ja ajastus en pdf

Investeerimisvaldkonnad

 • Töökohad, majanduskasv ja investeeringud de en fr itbgesropdf
 • Digitaalne ühtne turg de en fritbgesro pdf
 • Energialiit ja kliima de en fritbgesro pdf
 • Siseturg de en fritbgesro pdf
 • Majandus- ja rahaliit de en fritbgesro pdf
 • Õigus ja põhiõigused de en fritbgesro pdf
 • Rännede en fritbgesro pdf

Andmete visuaalne kujutamine ja taustteave

Töökohad, majanduskasv ja investeeringud de en fritbgesropdf


Digitaalne ühtne turg de en fritbgesro pdf


Energialiit ja kliima de en fritbgesro pdf


Siseturg de en fritbgesro pdf


Majandus- ja rahaliit de en fritbgesro pdf


Õigus ja põhiõigused de en fritbgesro pdf


Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja EFSI vastastikune täiendavus

 • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi vastastikune täiendavus: tagab kooskõlastatuse, sünergia ja vastastikuse täiendavuse en pdf - lühikokkuvõte bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide hulka kuuluvad järgmised: