Poliitika ajalugu

Lisatööriistad

 

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - Kreeka (1981) ning Hispaania ja Portugali (1986) ühinemisega kohanemiseks integreeriti struktuurifondid kõikehõlmavasse ühtekuuluvuspoliitikasse, mille olulisemad põhimõtted olid järgmised:
  • keskendumine kõige vaesematele ja vähem arenenud piirkondadele
  • mitmeaastane programmitöö
  • investeeringute strateegiline paigutamine
  • piirkondlike ja kohalike partnerite osalus
 • Eelarve: 64 miljardit eküüd

1994 - 1999

 • 1993 - Maastrichti ehk Euroopa Liidu leping, millega võeti kasutusele kolm uuendust:
 • 1993 - Kalanduse Arendusrahastu loomine
 • 1994-99 - struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite kahekordistamine, nii et need moodustavad ühe kolmandiku ELi eelarvest.
 • 1995 - erieesmärgina lisati Soome ja Rootsi hõredalt asustatud piirkondade toetamine.
 • Eelarve: 168 miljardit eküüd

2000 - 2006

 • 2000 - Lissaboni strateegia liigutas ELi prioriteete majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni suunas. Vastavalt sellele muutusid ka ühtekuuluvuspoliitika prioriteedid.
 • 2000-04 - ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu muudeti rahastamine ja oskusteave kättesaadavaks ka ELiga ühinemist ootavatele riikidele.
 • 2004 - 10 uut riiki ühines ELiga (ELi rahvastik suurenes 20%, kuid SKP vaid 5%)
 • Eelarve: 213 miljardit eurot 15 olemasolevale liikmesriigile, 22 miljardit uutele liikmesriikidele (2004-2006)

2007 - 2013

 • 2007: Bulgaaria ja Rumeenia astuvad Euroopa Liitu
 • 2013: Euroopa Liiduga ühines Horvaatia
 • Lihtsustatud eeskirjad ja struktuurid
 • Rõhku pannakse läbipaistvusele ja suhtlusele ning keskendutakse reformi põhielementideks olevatele majanduskasvule ja töökohtadele
 • Peamised investeerimisvaldkonnad (25% eelarvest on määratud teadus- ja uuendustegevuseks ning 30% keskkonnataristu jaoks ja kliimamuutustevastasteks meetmeteks)
 • Eelarve: 347 miljardit eurot
 • Saavutused

2014 - 2020