Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Transport

EL on loonud transpordisektoris õigusraamistiku, mille eesmärk on hõlbustada inimeste ja kaupade vaba liikumist kogu ELis. Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt on selles raamistikus võetavad meetmed järgmised:

 • ühised eeskirjad, mida kohaldatakse liikmesriigi territooriumile või sealt välja kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes, samuti läbi ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes;
 • tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigis transporditeenuseid osutada mitteresidentidest vedajad;
 • meetmed transpordi ohutuse tõhustamiseks ja muud asjakohased sätted.

Lisaks üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) edendamisele kõikjal ELis toetab ühine transpordipoliitika ka säästlikku transpordivõrku, võttes arvesse keskkonnakaalutlusi. TEN-T hõlmab maanteetransporti, siseveeteid ja meresadamaid ning Euroopa kiirraudteevõrku.

Ühtekuuluvuspoliitika toetab ELi transpordipoliitikat infrastruktuuri ehitamise ning erinevate projektide rahastamise kaudu, näiteks linnatranspordi, mitmeliigilise transpordi ja arukate transpordisüsteemide alal.