Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Riikidevaheline koostöö

Riikidevaheline koostöö edendab tihedaid partnerlussuhteid, mis avaldavad riikidevahelise koostöö piirkonnas piiriülest mõju. Kõnealused partnerlused hõlmavad ja esindavad eri tasanditel valitsusi ja ametiasutusi. Nendesse on kaasatud nii avaliku kui ka erasektori asutused ning need toimivad erinevates poliitikavaldkondades.

ELis on 15 riikidevahelise koostöö piirkonda. Teatud tingimustel võivad riikidevahelise koostöö piirkonda kuuluda ja ühtekuuluvuspoliitika rahastusest kasu saada ka külgnevate kolmandate riikide territooriumid.

Selliste partnerluste kaudu on riikidevahelise koostöö projektide raames võimalik arendada, ette valmistada ja ellu viia ühiseid lahendusi ühistele probleemidele ja väljakutsetele, mis on iseloomulikud suurele osale konkreetsest riikidevahelise koostöö piirkonnast. Suurt rõhku pannakse projektide riikidevahelisele töökorraldusele ning kavandatavate tulemuste riikidevahelisele mõõtmele.

Projektid peaksid panustama pikaajalise visiooni ehk strateegilise tegevuse aluseks oleva laiapõhjalise idee teostamisse, näiteks üleujutuste vastu kindlustamise, merenduspoliitika, mitut transpordiliiki hõlmavate transpordikoridoride, linna- ja maapiirkondade võrgustike või omavahel seotud riikidevaheliste innovatsioonisüsteemide valdkonnas.

Riikidevahelise koostöö programme rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ühtekuuluvuspoliitika Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames. 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil on riikidevahelise koostöö toetamiseks Interreg V-B rahastusena saadaval üle 2,1 miljardi euro.