Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Üleeuroopalised võrgud (TENid)

Üleeuroopalised võrgud koosnevad piiriülestest transpordi ja energia infrastruktuuridest. Nende eesmärk on soodustada Euroopa ühtse turu toimimist, hõlbustades kaupade, inimeste ja teenuste vaba liikumist. TENide raames võetavad meetmed peavad aitama kaasa riiklike võrkude koostoimimisvõimele ning parandama nende juurdepääsetavust.

2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitikat reguleerivates uutes määrustes nimetatakse üleeuroopaliste transpordivõrkude (TEN-T) projekte seitsmenda temaatilise eesmärgi (säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine) prioriteetse valdkonnana. Euroopa ühtse mitmeliigilise transpordipiirkonna loomisele suunatud projekte võidakse rahastada nii ERFist kui ka Ühtekuuluvusfondist.