Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Subsidiaarsus

Subsidiaarsuspõhimõtte eesmärk on tagada, et otsused tehakse võimalikult kodanikulähedaselt. Euroopa tasandi meetmeid tohib võtta üksnes juhul, kui need on tõhusamad riigi, piirkonna või kohaliku tasandi meetmetest, välja arvatud juhtudel, kus ELil on ainupädevus. Subsidiaarsus on tihedalt seotud proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtetega, st ükski liidu meede ei või minna kaugemale kui aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalik.

Subsidiaarsuspõhimõte sätestati esimest korda Euroopa Liidu lepingus (artikkel 5) 1992. aastal. Põhimõtet laiendati Amsterdami lepinguga (1997), mille alusel tuleb muu hulgas hinnata kõigi seadusandlike ettepanekute mõju subsidiaarsusele.

Lissaboni lepinguga tugevdatakse seda põhimõtet veelgi. Konkreetsed muudatused: seadusandlike ettepanekute koostamisel konsulteeritakse enam piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajatega; tihedam teabevahetus riikide parlamentidega õigusloomeprotsessi käigus.

Lisateave