Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Piirkonnad majandusmuutuses

„Piirkonnad majandusmuutustes” oli algatus, mis täiendas 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika territoriaalse koostöö eesmärki. Selle eesmärk on edendada Euroopa piirkondade heade tavade vahetamist, et anda hoogu innovaatilisele tegevusele. Algatus aitas regionaalpoliitikal toetada ELi strateegilisi eesmärke, milleks on majanduskasvu ja tööhõive edendamine kõikjal Euroopas.

Algatuse „Piirkonnad majandusmuutustes” alla kuuluvaid võrgustikega seotud tegevusi korraldati piirkondadevahelise koostöö programmi INTERREG IVC ning linnaküsimusi käsitleva koostööprogrammi URBACT II raames. Nende programmide kogueelarve 2007.–2013. aasta programmitöö perioodil oli 375 miljonit eurot. Algatus andis komisjonile võimaluse käsitleda teatavaid projekte nn kiirvõrgustikena, mille raames tehti erilisi jõupingutusi, et tagada heade ideede toetamine ELi struktuurifondidest ning Ühtekuuluvusfondist rahastatavate peamiste investeerimisprogrammide raames.

Programm „Piirkonnad majandusmuutustes” hõlmas ka heade tavade levitamise ja teabevahetusega seotud tegevusi. Komisjon korraldas igal aastal konverentsi, mille raames anti parimatele piirkondlikele innovatsiooniprojektidele RegioStarsi auhinnad.

Algatus „Piirkonnad majandusmuutustes” andis inspiratsiooni aruka spetsialiseerumise strateegiate idee tekkeks. Strateegia ühte edukaimat elementi, RegioStarsi auhinnakonkurssi, korraldatakse ka edaspidi igal aastal.