Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Vahendite tagasinõudmine

Euroopa Komisjon peab nõudma liikmesriigilt struktuuri- ja investeerimisfondidest eraldatud vahendite tagasimaksmist kolmel juhul.

Esiteks nõutakse vahendid tagasi juhul, kui asjaomasele liikmesriigile on makstud mittevajalikke toetusi. ELi finantseeskirjade kohaselt kuuluvad need summad tagasinõudmisele.

Teiseks tuleb ELi finantseeskirjade kohaselt tagasi nõuda need maksed, mis on saadud juba lõpetatud struktuurioperatsioonide eest.

Kolmandaks on Euroopa Komisjonil õigus nõuda asjaomaselt liikmesriigilt vahendite tagasimaksmist, kui ELi struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid on kuritarvitatud pettuse või hooletuse tagajärjel.

Raha tagasisaamiseks võidakse käivitada ELi õigusaktides sätestatud tagasinõudmismenetlused. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite puhul peab sertifitseerimisasutus koostama ja saatma komisjonile iga rakenduskava kohta kuluaruanded ja maksetaotlused. Sertifitseerimisasutus peab ka tõendama vahendite õiget kulutamist ning hindama asjaomaste ELi eeskirjade ja määruste järgimist.

Kui ilmneb probleem – lahknevused raamatupidamisarvestuses või komisjoni või mõne muu asutuse kontrolli käigus avastatud ebakõlad – peab sertifitseerimisasutus jälgima vahendite tagasimaksmist. Vajaduse korral kasutatakse vahendite tagasinõudmisel kohalikku kohtusüsteemi.