Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerlus

Tavapäraselt on Euroopa Liit oma regionaalpoliitika meetmete väljatöötamisel ning ühtekuuluvuspoliitika vahendite jaotamisel kasutanud partnerlusprotsessi, milles on oluline osa liikmesriikidel.

Partnerlus hõlmab kogu programmitöö protsessi, alates ettevalmistustest kuni elluviimise ja tulemuste hindamiseni. Tänu sellisele lähenemisele peaksid rakenduskavad andma paremaid tulemusi. Samuti aitab see tagada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESI fondide) tõhusama kasutamise.

2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitikas on partnerluspõhimõte senisest veelgi tugevamini esindatud, hõlmates lisaks liikmesriikidele ka teisi sidusrühmi, näiteks ametühinguid, tööandjaid, valitsusväliseid organisatsioone ja teisi organisatsioone, mis edendavad näiteks sotsiaalse kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõtteid. Komisjon on koostanud Euroopa partnerluse käitumisjuhendi, mida kõik liikmesriigid peavad rakenduskavade koostamisel ja elluviimisel täitma. Lisaks on iga liikmesriik sõlminud Euroopa Komisjoniga partnerluslepingu, milles on sätestatud riigi ametiasutuste kava ESI fondide vahendite kasutamiseks ja jaotamiseks 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil.