Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA)

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA) on ELi vahend kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide toetamiseks.

IPA loodi 2007. aastal hulga varasemate ELi ühinemiseelse abi programmide, näiteks PHARE, ISPA, SAPARD ja CARDS, ning Türgi rahastamisvahendi asendamiseks.

2014.–2020. aastal on IPA kaudu saadaval rohkem kui 11 miljardit eurot, mis kulutatakse viies poliitikavaldkonnas:

 • üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamine;
 • sotsiaalmajanduslik areng ja regionaalareng;
 • personaliarendus;
 • põllumajandus ja maaelu areng;
 • piirkondlik ja territoriaalne koostöö.

IPA kaudu võivad rahastamist taotleda nii kandidaatriigid (Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi) kui ka potentsiaalsed kandidaatriigid (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovo (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 alusel)).

IPA toetust pakutakse mitmeaastaste programmide kaudu ning selleks on vaja riigistrateegia dokumente: igat toetusesaajat käsitlevaid spetsiifilisi strateegilise planeerimise dokumente. Selline töökorraldus valmistab kandidaatriike ette Euroopa vahendite, muu hulgas 2014.–2020. aasta regionaalpoliitika vahendite juhtimiseks pärast ELiga ühinemist.