Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Piirkondadevaheline koostöö

Piirkondadevahelise koostöö eesmärk on tõhustada ELi regionaalarengut erinevate piirkondade oskusteadmiste ja kogemuste vahetamise teel.

Piirkondadevahelise koostöö programm INTERREG EUROPE on osa 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgist. Programmi eesmärk on suurendada regionaalarengu poliitikate efektiivsust ning panustada Euroopa majanduse moderniseerimisse ja konkurentsivõime suurendamisse.

See on koostööraamistik EL-28 riikide, Norra ja Šveitsi piirkondlikele ja kohalikele regionaalpoliitika osalistele.

Programme kaasrahastatakse ERFist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi regioonidevahelise koostöö alaeesmärgi raames:

INTERACT – koostööprogrammide elluviimise eest vastutavate ametiasutuste heade tavade vahetamine ja nende rakendamise toetamine;

ESPON – territoriaalse planeerimise vaatlusvõrk;

URBACT – linnade võrgustike loomine ja toetamine ning linnade areng.