Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Eeltingimused

Eeltingimused on ühtekuuluvuspoliitika reformi ühed põhielemendid aastatel 2014–2020. Eeltingimused võeti kasutusele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks, et tagada nende tõhusaks ja tulemuslikuks kasutamiseks vajalike tingimuste kehtestamine.

Need tingimused on seotud järgmisega:

 1. poliitilised ja strateegilised raamistikud, et tagada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtavate investeeringute aluseks olevate riiklike ja piirkondlike strateegiadokumentide kõrge kvaliteet ja vastavus liikmesriikide poolt ELi tasandil ühiselt kokkulepitud normidele;
 2. reguleerivad raamistikud, et tagada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaasrahastatava tegevuse rakendamine kooskõlas ELi õigustikuga; ning
 3. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde rakendavate haldusasutuste ja sidusrühmade piisav institutsiooniline ja haldussuutlikkus.

Seitse üldist eeltingimust on seotud programmide rakendamise horisontaalsete põhimõtetega ja 29 valdkondliku eeltingimusega sätestatakse sektoripõhised tingimused asjaomastele investeerimisvaldkondadele, mis on ühtekuuluvuspoliitika alusel rahastamiskõlblikud (investeerimisprioriteedid).

Juhul kui eeltingimused ei olnud programmi vastuvõtmise ajal täidetud, määratleti rakenduskavades tegevuskavad, mis pidid olema 2016. aasta lõpuks lõpule viidud.