Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

ERF loodi 1975. aastal ning see pakub rahalist tuge piirkondade majanduste arendamiseks ja struktuurseks ümberkorraldamiseks, majanduslike muutustega kohanemiseks, konkurentsivõime suurendamiseks ning ELi territoriaalse koostöö tõhustamiseks. ERF on Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) kõrval üks viiest ELi struktuuri- ja investeerimisfondist (ESI fondid).

2014.–2020. aasta eelarveperioodil on ERFi eelarve üle 250 miljardi euro. Fond toetab ühtekuuluvuspoliitika 11 temaatilise eesmärgi alla kuuluvaid projekte, keskendudes eriliselt neljale prioriteedile:

 • teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja innovatsiooni edendamine;

•Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse, kasutuse ja kvaliteedi parandamine

 • VKEde konkurentsivõime suurendamine;
 • vähese CO2 -heitega majandusele ülemineku toetamine kõigis sektorites.

ERF rahastab ka Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames elluviidavaid piiriüleseid, piirkondadevahelisi ja riikidevahelisi projekte.