Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Võrdsed võimalused

Võrdõiguslikkus ja diskrimineerimiskeeld on ELi õiguskeskkonna ja poliitikakujundamise üks alustaladest.

EL on pühendunud meetmete väljatöötamisele, et tagada inimestele võrdsed võimalused ja õigused soost olenemata. Seda põhimõtet kohaldatakse kõigis majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja pereelu valdkondades. Lisaks on EL võtnud eesmärgiks soolise aspekti arvestamise kõigis poliitikavaldkondades, et tugevdada võrdõiguslikkust ning võidelda soopõhise diskrimineerimisega.

Diskrimineerimiskeelu põhimõtet tugevdati Amsterdami lepingus. Nüüd on ELil volitus võidelda mitte ainult soopõhise diskrimineerimisega, vaid ka diskrimineerimisega rassi ja etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, vanuse ja seksuaalse sättumuse põhjal.

ELi pühendumus võrdsete võimaluste tagamisele ja diskrimineerimisega võitlemisele on nähtav kõigis ELi poliitikates, muu hulgas piirkondade arengut soodustavates poliitikates.