Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Keskkond

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika eesmärk on säilitada, kaitsta ja parendada keskkonda praeguste ja järeltulevate inimpõlvede jaoks ning edendada säästva arengu põhimõtete järgimist.

Selleks on ELi 2020. aasta keskkonnaalases tegevusprogrammis määratletud kolm olulist eesmärki: kaitsta, säilitada ja suurendada ELi looduskapitali; muuta ELi majandus ressursitõhusaks, keskkonnasäästlikuks ja konkurentsivõimeliseks vähese CO2-heitega majanduseks; kaitsta ELi kodanikke keskkonnaga seotud surve ning nende tervisele ja heaolule avalduvate riskide eest.

Ühtekuuluvuspoliitika 2014.–2020. aasta algatused ja programmid panustavad nende eesmärkide saavutamisse. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESI fondide) investeeringuid suunavast 11 temaatilisest eesmärgist neli panustavad otseselt keskkonnapoliitikasse. Eriti peaks ühtekuuluvuspoliitika toetama liikumist süsinikuvaese majanduse poole; edendama kliimamuutusega kohanemist, ohuennetust ja riskiennetamist; kaitsma ja säilitama keskkonda ning edendama ressursitõhusust ja edendama keskkonda säästva transpordi kasutuselevõtmist.

Lisaks peavad poliitika rahastamisvahenditest rahastamist taotlevad projektid kirjeldama oma tegevuse võimalikku mõju keskkonnale ning tõestama oma pühendumust säästvale arengule.