Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Tööhõive

EL on pühendunud eesmärgile hoida Euroopat maailmamajanduse eesrinnas. Selleks püüab EL aidata luua Euroopa 2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkide saavutamiseks vajalikke tingimusi.

Euroopa 2020. aasta strateegia ja seda täiendav Euroopa tööhõivestrateegia on ajendatud tööpuuduse probleemi lahendamise vajadusest. EL teab väga hästi, et tööpuudus avaldab paljude inimeste elule hävitavat mõju. Lisaks aitab tööhõive tõstmine Euroopa ühiskonnal toime tulla demograafiliste muutustega – töötavate inimeste maksutulu on vaja tõusvate pensioni- ja tervishoiukulude katmiseks.

Selleks näeb strateegia Euroopa 2020. aasta strateegia ette tööhõive (tööga hõivatud inimeste osakaal Euroopa tööealiste hulgas) tõstmist 75% tasemele 2020. aastaks. Üks olulisematest probleemidest on noorte tööpuudus, mille vähendamiseks on välja töötatud mitmeid meetmeid, näiteks noortegarantii, noorte tööhõive algatus ja noorte tööhõivepakett.

Ühena ELi eelarve suurimatest rubriikidest on ühtekuuluvuspoliitika oluline rahastamisvahend Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks. Investeeringute efektiivse suunamise tagamiseks on komisjon ja liikmesriigid välja selgitanud struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide 11 temaatilist eesmärki, mis on suunatud Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisele.