Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Kulude abikõlbulikkus

Kulude abikõlbulikkuse kriteeriumite täidetusest oleneb, kas konkreetset kulu on võimalik rahastada Euroopa Struktuurifondidest – Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

Ühissätete määruses (1303/2013) on sätestatud põhimõtted kulude Euroopa tasandil rahastamise kõlbulikkuse määramiseks, et tagada liikmesriikides rakendatavate eeskirjade järjepidevus. Üksikasjalikud kriteeriumid sätestatakse riigi tasandil.

Üks kuluartikli rahastamiskõlbulikkuse eeltingimustest on, et kuluartikkel peab olema välja makstud ajavahemikus rakenduskavade esitamisest komisjonile või 1. jaanuarist 2014 (olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem) 31. detsembrini 2023.

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate programmide Euroopa regionaalarengu fondi kaasrahastamiskõlbulikud kulud hõlmavad rahastamise hankimisega ja tagatistega seotud kulusid ning avaliku sektori asutuste kulusid seoses toimingute rakendamisega. Lisaks on komisjon koostanud loendi kuluartiklitest, mis ei ole ERFi, ESFi ega Ühtekuuluvusfondi vahenditest kaasrahastatavad, näiteks laenuintressid ja tagastatav käibemaks.