Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ühtekuuluvuspoliitika

Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu strateegia kõigi liikmesriikide ja piirkondade „igakülgse harmoonilise arengu” edendamiseks ja toetamiseks.

Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 174) sätestatud ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on lisaks tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades piirkondade arengutasemete ebavõrdsust. Ühtekuuluvuspoliitika keskendub valdkondadele, mis on ELi jaoks olulise tähtsusega 21. sajandi probleemide lahendamiseks ja globaalse konkurentsivõime säilitamiseks.

Ligikaudu 32,5% ELi 2014.–2020. aasta eelarvest (seitsme aasta jooksul 2014. aasta hindades ligikaudu 351,8 miljardit eurot) eraldatakse ühtekuuluvuspoliitikat toetavatesse rahastamisvahenditesse. Neid rahastamisvahendeid haldavad ja nende programme viivad ellu Euroopa Komisjon, liikmesriigid ning kohaliku ja piirkondliku tasandi sidusrühmad.