Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Auditeerimisasutus ELi rahu ja lepitamise programm 2014–2020 (PEACE)
ESPON (Euroopa territoriaalse arengu ja ühtekuuluvuse vaatlusvõrk) Eelarve
Eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega Eeltingimused
Euroopa 2020. aasta strateegia Euroopa Liidu Solidaarsusfond
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) Euroopa Sotsiaalfond (ESF)
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI) Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESI fondid)
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide korralduskomitee Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused (ETKR)
Euroopa tööhõivestrateegia (ETS) Finantskorrektsioonid
Hindamine INTERACT
INTERREG EUROPE Innovatsioon
Kaasrahastamismäär Keskkond
Kontrollimine ja auditeerimine Korraldusasutus
Kulude abikõlbulikkus Laienemine
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus Maksed
Mägipiirkonnad Määrused
N + 2 NUTS
Partnerlus Partnerlusleping (PL)
Pettus Piirkondadevaheline koostöö
Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk Piirkonnad majandusmuutuses
Programmitöö Proportsionaalsus
Põhja-Iirimaa töökond Rahastamisvahendid
Rakenduskava RegioStarsi auhinnad
Regioonide Komitee Riigiabi
Riikidevaheline koostöö Seire
Seirekomisjon Sertifitseerimisasutus
Subsidiaarsus Säästev areng
Teave ja üldsuse teavitamine Tehniline abi
Territoriaalne ühtekuuluvus Transport
Täiendavus Tööhõive
URBACT – linnade arenguvõrgu programm Vabastamine
Vahendite tagasinõudmine Võrdsed võimalused
Äärepoolseimad piirkonnad Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA)
Ühinemisläbirääkimised Ühtekuuluvusaruanne
Ühtekuuluvusfond Ühtekuuluvuspoliitika
Üldised toetused Üleeuroopalised võrgud (TENid)