Euroopa linnade seisundi aasta aruanne

Lisatööriistad

 

Euroopa linnade seisundi 2016. aasta aruanne „Linnad näitavad teed parema tuleviku suunas”

Aruanne PDF EN - kõrgeraldusega (80MB) PDF EN

Selles aruandes selgitatakse, kuidas saavad Euroopa linnade ainulaadsed omadused aidata ellu viia ELi tööhõive ja majanduskasvu, rände ja kliimameetmetega seotud prioriteete. Linnad hoogustavad uuendustegevust, võtavad vastu erineva taustaga inimesi ja vähendavad inimtegevuse mõju meie planeedile. Linnastu tasemel toimivad linnad, millel on piisavalt iseseisvust ja ressursse, suudavad selliseid linnade eeliseid paremini ära kasutada.

Aruande põhijärelduste tutvustus PDF EN

Linnade investeeringuvajadused on erinevad ja seetõttu eraldatakse ELi ühtekuuluvuspoliitika raames aastatel 2014–2020 üle 100 miljardi euro VKEde uuendustegevuse, sotsiaalse integratsiooni, vähese CO2-heitega liikuvuse ja energiatõhususega seotud projektidele. Aruandes võrreldakse linnade tegevuse tulemuslikkust ning esitatakse näiteid häid tulemusi andnud poliitikast, et aidata linnadel üksteiselt õppida.

Nimetatud aruanne koostati ELi linnade tegevuskava ja vastuvõetud uue ülemaailmse linnade tegevuskava toetuseks. See valmis Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning ÜRO Elukeskkonna Programmi koostöö tulemusel
Lisateavet videos esitatud andmete kohta leiate maailma inimasustuse veebilehelt.


Aruande tutvustus

Aruande põhijärelduste tutvustus PDF EN

Aruande kaartide, jooniste ja tabelite alusandmed ZIP on kättesaadavad siin ja uues linnateemalises andmeportaalis kus saab tutvuda nende andmete ja veel palju muuga.


Aruanne tugineb ainulaadsele linnastatistika kogumile. Aruandes esitatakse demograafilise, majandus- ja sotsiaalalase statistika süvaanalüüs. Aruandes kasutatakse erinevaid kättesaadavaid andmeid näiteks hariduse, ühiskonnaelus osalemise ja keskkonna kohta. Tuuakse ära ka Euroopa linnade tüpoloogia, mis võimaldab projektis osalenud linnadel leida teisi linnu, millega end võrrelda.

2010

Loe aruannet

Summary de en fr - Presentation ppt en

2007

Loe aruannet

Executive Summary