Transpordi- ja energiavõrgud

Transporditeenustesse ja taristusse tehtud investeeringud on kodanikele ja ettevõtetele otseselt kasuks. Nutikas liiklus multimodaalne transport, puhas transport ja linnaliiklus on 2014–2020 rahastamisperioodil peamised ühtekuuluvuspoliitika prioriteedid. Ühtekuuluvuspoliitika toetab investeeringuid arukatesse energia jaotus-, salvestus- ja ülekandesüsteemidesse, (eriti) vähem arenenud piirkondades.

Lisatööriistad

 

Säästev transport ja liikuvus

Säästva transpordi edendamine ja liiklusummikute eemaldamine peamistes liiklustaristustes on 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika üks üheteistkümnest temaatilisest eesmärgist.  Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond annavad toetust, pakkudes ELi kaasrahastamist projektidele, mis on seotud järgmiste 7. temaatilise eesmärgi hulka kuuluvate investeerimiseesmärkidega:

  • Toetades multimodaalset ühtse Euroopa transpordiala, investeerides trans-Euroopa transpordivõrgustikku (TEN-T);
  • Tõhustatakse piirkondlikku liikuvust, ühendades sekundaarsed ja tertsiaarsed sõlmed TEN-T taristuga, sealhulgas multimodaalsete sõlmedega (vaid ERDF);
  • Tõhustada ja parandada keskkonnasõbralikke (sealhulgas vähese müraga) ja vähese CO2-heitega transpordisüsteeme, sealhulgas siseveeteid ja meretransporti, sadamaid, multimodaalseid ühendusi ja lennujaamade taristut eesmärgiga edendada säästvat piirkondlikku ja kohalikku liikuvust;
  • Arendada ja rehabiliteerida kõikehõlmavaid, kvaliteetseid ja interoperatiivseid raudteesüsteeme ning edendada müra vähendamise meetmeid.

Samuti on võimalik saada ELi toetust vähese CO2-heitega transporti investeerimise jaoks temaatilise eesmärgi raames, mis on kõikides sektorites suunatud vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamisse, edendades eelkõige säästlikku multimodaalset linnaliiklust (4. temaatiline eesmärk).

Selleks et kindlustada, et nende investeeringute mõju oleks maksimaalne, pannakse ajavahemikul 2014–2020 erilist rõhku vajadusele tagada elujõuline strateegiline keskkond (sealhulgas see, et liikmesriigid võtaksid vastu kõikehõlmava transpordikava, mis näitab, kuidas antakse projektidega panus ühtse Euroopa transpordiala ja trans-Euroopa transpordivõrgustiku arendamisse). 

Energiataristu ja ühendused

Samuti kaasatakse investeeringuid arukatesse arukatesse energia jaotus-, salvestus- ja ülekandesüsteemidesse ajavahemikus 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika ja temaatiliste eesmärkide konteksti. Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond annavad toetust, pakkudes ELi kaasrahastamist projektidele peamiselt vähemarenendud piirkondades, mis on seotud järgmiste 7. temaatilise eesmärgi hulka kuuluvate investeerimiseesmärkidega:

  • energiatõhususe ja energiavarustuse kindluse parandamine nutikate energia jaotus-, säilitus- ja ülekandesüstemidega ja integreerides taastuvatest energiaallikatest saadava energia jaotuse;

Investeeringuid võib teha nii elektri- kui ka maagaasi projektidesse ning need peaksid aitama kaasa arendada nutikaid süsteeme ja täiendama investeeringuid, mida tehakse vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamisse. Liikmesriikidele antava toetuse eeltingimus  on see, et nad peavad koostama kõikehõlmavad plaanid, milles kirjeldatakse riiklikke energiataristute prioriteete koos kolmanda sisemise energiaturu seadusega, mis on kooskõlas üleliidulise kümneaastase võrgustiku arendamise kavaga ning sisaldab nende projektide puhul realistlikku ja küpset visiooni, mille jaoks kaalutakse ERFi toetust.

Samuti on võimalik 4. temaatilise eesmärgi (vähese CO2-heitega majandus) raames saada toetust investeeringuteks nutikatesse elektri jaotussüsteemidesse ja taastuvenergia jaotamisse (ja tootmisse).


Eespool nimetatud transpordi- ja energiainvesteeringute jaoks peaks ühtekuuluvuspoliitika abi olema kavandatud tihedas koostöös abiga, mida pakub Euroopa Ühendamise Rahastu ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), et tagada eri tüüpi taristute vastavus ja nende optimaalsed ühendused kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, makroregionaalsel ja Euroopa Liidu tasandil.

Erarahastuse vahendid peaksid katma enamus sellesse valdkonda tehtavatest investeeringutest ning rahastuse puudujäägi korral leitakse lisavahendeid avalikest allikatest. Avalik rahastus ei tohiks erasektori investeeringuid välja vahetada, vaid olema nendega komplementaarne ja pakkuma erasektori investeeringutele finantsvõimendust riigiabi eeskirjadega kohaselt.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020