Turism

Euroopa on maailma juhtiv turismisihtkoht. Turismil on oluline roll paljude Euroopa riikide arengus, eriti just vähemarenenud regioonides, seda tänu oma välismõjule ja just noortele suunatud töökohtade loomise potensiaalile. Turism on isegu hiljutise kriisi ajal olnud märkimisväärselt paindlik ja järjepidevalt kasvanud.

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) toetab turismi konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja kvaliteeti piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Turism on muidugi tihedalt seotud loodus-, ajaloo- ja kultuurivarade kasutuse ja arendamisega ning linnade, piirkondade ja paikade atraktiivsusega elu-, töö- ja külastuskohana. Ja see on loomulikult seotud toodete ja teenuste arengu, innovatsiooni ja mitmekesistamisega, et külastajad saaksid neid osta ja nautida.

2014.–2020. aasta programmitöö periood

Turism ei ole Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide määrustes üks temaatilistest eesmärkdest, kuna see ei ole eesmärk omaette, vaid pigem vahend või tegevusala. Sellegipoolest võimaldavad määrused mitmeid arukaid investeeringuid turismialal.

Komisjon on avaldanud temaatilised juhised turismi investeerimiseks. Komision soovitab, et need:

  • oleksid vastavuses ühe või mitme temaatilise eesmärgi ja investeerimisprioriteediga;
  • oleksid kooskõlas riikliku/piirkondliku/riikidevahelise rakenduskava SWOT-analüüsiga;
  • keskenduksid kultuuri- ja turismivarade suuremale väärtustamisele;
  • uuendaksid ja mitmekesistaksid tooteid, protsesse ja teenuseid ning spetsialitseeruksid niššiturgudele, et vähendada sõltuvust madalast lisaväärtusest ja ajutisest tööst ning kindlustada majandustegevuse jätkumine ja töökohad ka väljaspool turismihooaega.
  • Eriti tuleks tähelepanu pöörata VKEde ja klastrite ning klastrite(vahelise) tegevuse tipposkuste, innovatsiooni ja rahvusvaheliseks muutmise kolmekordsele uuendamisele, tugevdades sise- ja välisühendusi.
  • Kuna üheks turismisektori iseäralikuks eeliseks on, et turuletuleku tõkkeid on eriti vähe, tuleks keskenduda ettevõtluse toetamsiele ja uute ettevõtete loomisele.

Turismil on jätkuvalt oluline roll ERFi kavandatud investeeringutes ning loodus- ja kultuuripärandi säilitamisele, kaitsmisele, edendamisele ja arendamisele suunatud investeeringutes (vaata diagrammi), selleks on ERF ette näinud 8 miljardi euro suuruse eraldise.

eye@RIS3 andmebaas, mis dokumenteerib aruka spetsialiseerumise väljakujunevat maastikku Euroopas (seda juhib aruka spetsialiseerumise platvorm), näitab, et paljud piirkonnad seavad turismiteenuste ja ärimudelite uuendamise oma aruka spetsialiseerumisstrateegiate prioriteediks ja suunavad olulise osa oma rahalistest vahenditest sellesse eesmärki.

Nad keskenduvad näiteks konkurentsivõimeliste niššiturgude arendamisele ja kaubamärkide loomisele, nagu eakatele suunatud turism (hõbedane majandus) või ökoturism, uuendades nii oma turismi väärtusahelaid, et keskenduda parematele turusegmentidele, mitmeksistada oma turismitegevust ja sõltuda vähem hooajaturismist.

Need piirkonnad on koostanud terviklikud strateegiad suurema lisaväärtuse loomiseks nii turismi ja innovatsiooni investeerides kui ka suunates lisavahendeid teistesse tööstusharudesse nagu kultuuri- ja loomemajandus, põllumajandus- ja toiduainetööstus, ehitustööstus jne.