Üleminek institutsioonilistelt teenustelt kohalikele teenustele („deinstitutsionaliseerimine”)

Kogu Euroopa Liidus elab suurtes isoleeritud hoolekandeasutustes sadu tuhandeid puude ja vaimse tervise probleemidega inimesi, eakaid või hüljatud ja kaitsetuid lapsi. Sellised institutsioonid loodi algselt nende inimeste hooldamiseks, toitmiseks ja majutamsieks, aga praegustest tõenditest ilmneb, et nad ei suuda tagada isikukeskseid teenuseid ega asjakohast abi, et neid inimesi täielikult kaasata. Füüsiline eraldatus ühiskonnast ja perekonnast piirab märkimisväärselt nendes institutsioonides elavate ja üles kasvavate inimeste võimalusi ja valmisolekut osaleda täielikult oma kogukonna- ja ühiskonnaelus.

Lisatööriistad

 

Euroopa ühised väärtused: inimväärikus, võrdõiguslikkus ja inimõiguste austamine peaksid olema juhisteks, mille järgi meie ühiskond arendab 21. sajandisse sobivaid sotsiaalhoolekande ja -abi struktuure. Liikmesriikides tuleks viia ellu adekvaatsed hooldsussüsteemide reformid. Kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ja Euroopa inimõiguste konventsiooniga peavad liikmesriigid ja Euroopa Liit võtma meetmed, et kindlustada üleminek institutsionaalsetelt teenustelt kogukonnapõhistele teenustele. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kesksete artiklite hulgast, mis käsitlevad deinstitutsionaliseerimist, sätestatakse artikliga 19 õigus iseseisvale elule.

Euroopa puuetega inimeste strateegias 2010–2020 sätestatakse raamistik puuetega inimeste täiel määral ühiskonnas osalemisse kaasamiseks ja nende põhiõiguste tagamiseks. Selles strateegias rõhutatakse ELi kohustust edendada puudega inimeste osalemist vaba aja tegevustes, tööhõives, hariduses, tervishoius, sotsiaalteenustes ja eesmärki minna üle institutsionaalselt hoolekandelt kogukonnapõhisele.

The Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest võib toetada mitmesuguseid meetmeid, mis on kooskõlas vaesuse vähendamise poliitika raamistiku nõuetega (temaatiline eesmärk 9) hoida ära institutsionaliseerimist ja toetada üleminekureforme. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ei toeata pikaajaliste hoolekandeasutuste ehitamist ja renoveerimist, olenemata nende suurusest. Soovitatud meetmed on osa strateegilisest visioonist, kuidas rakendada üleminekut institutsionaalselt hoolekandelt kogukonnapõhisele kooskõlas aktiivse kaasamise eeltingimuste kriteeriumidega.