Sotsiaalne kaasatus

ELi ühtekuuluvuspoliitikaga toetatakse puudega inimeste, nooremate ja vanemate töötajate, madala kvalifikatsiooniga töötajate, rändajate ja rahvusvähemuste, nagu romad, mahajäänud piirkondades elavate inimeste ning naiste sotsiaalset kaasamist tööturule. Sellega toetatakse strateegiat „Euroopa 2020”, mille eesmärk on tuua vaesusohust välja vähemalt 20 miljonit inimest.

Lisatööriistad

 

2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika üheteistkümnest prioriteedist ("temaatiline eesmärk 9").

The 2013. aastal vastu võetud sotsiaalsete investeeringute paketis, kirjeldatakse reforme, mis tuleb liikmesriikides läbi viia, et tagada inimeste oskutesse ja võimetesse investeerimise kaudu sobivamad ja jätkusuutlikumad sotsiaalpoliitikad. Samuti esitatakse selles mõned peamised sõnumid, mida tuleks sotsiaalpoliitika uuendamisel ja selle uute väljakutsetega kohandamisel arvesse võtta, kaasa arvatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESI fondide) kaudu.

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020