väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on ELi majanduse jaoks elutähtsad, moodustades üle 99% Euroopa ettevõtetest ja kaks kolmandikku erasektori töökohtadest.

Lisatööriistad

 

VKEde konkurentsivõime suurendamine on aastatel 2014–2020 üks ühtekuuluvuspoliitika 11 temaatilisest eesmärgist, kuid VKEsid toetatakse ka teiste temaatiliste eesmärkide raames, eriti teadus- ja uuendustegevuse, vähese CO2-heitega majanduse ja kommunikatsioonitehnoloogia alal. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest on üle 65 miljardi euro ehk ligikaudu 20% suunatud konkreetselt VKEdele ja seoses sellega on ERF üks uue VKEde strateegia peamistest toetusallikatest, et edendada „inimeste teenistuses olevat majandust“. Täiendavaid ELi, riiklikke ja piirkondlikke vahendeid mobiliseerivate rahastamisvahendite laialdasem kasutamine 2014.–2020. aasta rahastamisperioodil toetab samuti VKEsid.

Need investeeringud aitavad VKEdel:

 • pääseda juurde investeeringuteks vajalikule rahastusele toetuste, laenude, laenutagatiste, riskikapitali jms näol;
 • kasutada ära sihtotstarbelist ärilist tuge, näiteks oskusteavet ja nõustamist, teabe ja võrgustike võimalusi, piiriüleseid partnerlussuhteid;
 • parandada juurdepääsu maailmaturule ja rahvusvahelistele väärtusahelatele;
 • kasutada uusi kasvuvõimalusi, nt roheline majandus, säästev turism, tervise- ja sotsiaalteenused, sh nn hõbedane majandus ning kultuuri- ja loomesektor;
 • investeerida inimkapitali ja organisatsioonidesse, mis pakuvad praktikakeskset kutseharidust ja väljaõpet;
 • luua väärtuslikke sidemeid teaduskeskuste ja ülikoolidega, et edendada innovatsiooni.
 • Uute ettevõtete loomine ja laiendamine

Uued lihtsustatud ja ühtsed reeglid ning meetmed hõlbustavad 2014.–2020. aastal VKEde juurdepääsu ühtekuuluvuspoliitika vahenditele. Nendeks on:

 • vahendite kasutamise internetipõhine aruandlus;
 • selgemad toetuskõlblikkuse eeskirjad;
 • väikeettevõtjate spetsialiseeritumad ja harvemad auditid; ja
 • rahastamisvahendite ülesehituse ja juurdepääsu suurem ulatus ning lihtsustamine.

Vt VKEdele antud ERFi toetuse (2007–2013) järelhindamise tulemusi

2014.–2020. aasta suuremad investeeringud VKEdesse põhinevad ELi ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta rahastamisperioodi saavutustel.

 • Toetatud on üle 95 000 alustavat ettevõtet
 • VKEdes loodi üle 300 000 töökoha

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020