väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on ELi majanduse jaoks elutähtsad, moodustades üle 99% Euroopa ettevõtetest ja kaks kolmandikku erasektori töökohtadest. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid eraldavad liikmesriikidele 2014.–2020. aastal üle 450 miljardi euro töökohtade loomise ja majanduskasvu parandamiseks.

Lisatööriistad

 

Ühtekuuluvuspoliitika 11 temaatilise eesmärgi hulgas on 2014.–2020. aastal VKEde konkurentsivõime suurendamine. Lisainvesteeringuid VKEdesse tehakse ka teiste temaatiliste eesmärkide raames, eelkõige teadusuuringute ja innovatsiooni, süsinikuvaese majanduse ning info- ja sidetehnoloogia valdkonnas. 57 miljardit eurot ehk umbes 20% Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) kogurahastusest on ette nähtud just VKEdele. Eeldatavasti mõjub VKEdele positiivselt ka rahastamisvahendite laialdasem kasutamine, mis mobiliseerib 2014.–2020. aasta rahastamisperioodil täiendavaid ELi, riiklikke ja piirkondlikke vahendeid.

Need investeeringud aitavad VKEdel:

 • pääseda juurde investeeringuteks vajalikule rahastusele toetuste, laenude, laenutagatiste, riskikapitali jms näol;
 • kasutada ära sihtotstarbelist ärilist tuge, näiteks oskusteavet ja nõustamist, teabe ja võrgustike võimalusi, piiriüleseid partnerlussuhteid;
 • parandada juurdepääsu maailmaturule ja rahvusvahelistele väärtusahelatele;
 • kasutada uusi kasvuvõimalusi, nt roheline majandus, säästev turism, tervise- ja sotsiaalteenused, sh nn hõbedane majandus ning kultuuri- ja loomesektor;
 • investeerida inimkapitali ja organisatsioonidesse, mis pakuvad praktikakeskset kutseharidust ja väljaõpet;
 • luua väärtuslikke sidemeid teaduskeskuste ja ülikoolidega, et edendada innovatsiooni.

Uued lihtsustatud ja ühtsed reeglid ning meetmed hõlbustavad 2014.–2020. aastal VKEde juurdepääsu ühtekuuluvuspoliitika vahenditele. Nendeks on:

 • vahendite kasutamise internetipõhine aruandlus;
 • selgemad toetuskõlblikkuse eeskirjad;
 • väikeettevõtjate spetsialiseeritumad ja harvemad auditid; ja
 • rahastamisvahendite ülesehituse ja juurdepääsu suurem ulatus ning lihtsustamine.

2014.–2020. aasta suuremad investeeringud VKEdesse põhinevad ELi ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta rahastamisperioodi saavutustel.

 • Toetatud on üle 95 000 alustavat ettevõtet
 • VKEdes loodi üle 300 000 töökoha

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020