Tervishoid

Euroopa ühtekuuluvuspoliitikaga investeeritakse tervishoidu, mis on regionaalarengu ja konkurentsivõime põhialuseks, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust. Investeering võib olla suunatud mitmetele eri valdkondadele, nagu Euroopa vananev rahvastik, tervishoiutaristud ja säästlikud süsteemid, e-tervishoid, tervisekindlustus ja tervise edendamise programmid.

Lisatööriistad

 

Tervishoid võib saada toetust mitme prioriteedi kau2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika üheteistkümnest prioriteedist, kaasa arvatud temaatilised eesmärgid 2 – IKT, 3 – VKEd, 8 – tööhõive, 9 – sotsiaalne kaasatus ja 11 – institutsiooniline suutlikkus.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on tervishoiu alal tihedalt seotud tervishoiupoliitika raamistikuga, kaasa arvatud vajaduste hindamise ja kulutasuvusega.