Keskkonnakaitse ja ressursitõhusus

ELi ühtekuuluvuspoliitika toetab jätkusuutlikku kasvu, edendades vee- ja jäätmekäitlust, keskkonnasõbralikke ja uuenduslikke puhtaid tehnoloogiaid ning samuti õhu, bioloogilise mitmekesisuse ja looduse kaitsele suunatud meetmeid.

ELi struktuuri- ja investeerimisfondid aitavad kaitsta ja säilitada selliseid loodusvarasid nagu vesi, looduslik ja bioloogiline mitmekesisus, puhas õhk või tooraine. See hõlmab investeeringuid vajalikesse heitveekäitlemise ja -juhtimise taristutesse (nagu ringlussevõtt), kuid samuti ka meetmeid, millega seiratakse keskkonna olukorda või arendatakse rohelisi taristuid. Tänu sellele pakub keskkond majanduskasvu ja uusi töövõimalusi.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020