Tööhõive ja tööturg

ELi ühtekuuluvuspoliitika investeerib tööhõivesse ja pikaajalisse majanduskasvu Euroopas. Sellega toetatakse strateegiat „Euroopa 2020, mille eesmärk on näha 2020. aastaks tööturul 20–64-aastastest inimestest 75%

Tööhõive ja töötajate liikuvus on üks 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika üheteistkümnest prioriteedist ("temaatiline eesmärk 8").

Investeeritakse aktiivsesse tööturupoliitikasse, füüsilisest isikust ettevõtjatesse, tööturuametitesse, aktiivsesse ja tervislikku vananemisse, noorte tööhõivesse ja muudesse meetmetesse, mis on mõeldud tööhõive ja tööjõu liikuvuse suurendamiseks.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020