Tõhus avalik haldus

ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamise abil investeeritakse institutsioonilise suutlikkuse suurendamisse ja reformitakse seda „11. temaatilise eesmärgiˮ raames (täielikku nimekirja 2014.–2020. aasta rahastamisperioodi kõigist 11 temaatilisest eesmärgist vaadake siit) ning rahastamise haldusse administratiivse suutlikkuse suurendamise tehnilise toe raames.

Lisatööriistad

 

11. temaatiline eesmärk

Eesmärk on luua institutsioone, mis oleksid stabiilsed ja prognoositavad, kuid samas ka piisavalt paindlikud, et reageerida sotsiaalsetele probleemidele, dialoogile avatud, võimelised looma uusi poliitilisi lahendusi ning vahendama paremaid teenuseid. . Avaliku sektori struktuuridesse, inimkapitali ning süsteemidesse ja vahenditesse tehtavad investeeringud on mõeldud organisatsiooniliste protsesside tõhustamiseks, juhtimisstruktuuri ajakohastamiseks ning riigi- ja kohtuametnike motivatsiooni ja oskuste tõstmiseks.

Toetus avaliku halduse reformidele ühtekuuluvuspoliitika kaudu on seotud riigipõhiste soovitustega, majanduse kohandamise programmidega (vajaduse korral) ja riiklike reformikavadega.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Euroopa Sotsiaalfondi põhitegevused

Investeeringud institutsioonilise suutlikkuse ning avaliku halduse ja avalike teenuste tõhususe suurendamiseks (kõigil valitsustasanditel), mille eesmärk on reformid, parem õigusloome ja hea valitsemistava:

  • reformid, mis tagavad parema õigusloome, poliitikate koostoime ning riigi poliitika efektiivse majandamise, avaliku halduse ja riigi raha kasutamise läbipaistvuse, terviklikkuse ja usaldusväärsuse;
  • personalistrateegia ja -poliitika väljaarendamine ja kasutuselevõtmine;
  • haldusjuhtimise tõhusamaks muutmine.

Tööhõive, hariduse, tervishoiu ja sotsiaalpoliitikaga seotud sidusrühmade suutlikkuse suurendamine ning valdkondlikud ja territoriaalsed paktid reformide koondamiseks riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil:

  • sidusrühmade, nagu sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste organisatsioonide suutlikkuse suurendamine, et aidata neil paremini oma osalust tööhõives, hariduses ja sotsiaalpoliitikas edastada;
  • tööhõive, sotsiaalse kaasatuse, tervishoiu ja hariduse valdkondlike ja territoriaalsete paktide arendamine kõigil territoriaalsetel tasanditel.

Euroopa Regionaalarengu Fondi põhitegevused

  • Institutsioonilise võimekuse tugevdamine ja Euroopa Regionaalarengu Fondi ellurakendamisega seotud avaliku halduse ja avalike teenuste tõhususe suurendamine ning institutsioonilise võimekusega ja Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tõhusa haldusjuhtimisega seotud tegevuste, sh vajaduse korral varustuse ja infrastruktuuri toetamiseks avalike teenuste ajakohastamine sellistes valdkondades, nagu tööhõive, haridus, tervishoid, sotsiaalpoliitika ja toll, toetamine.
  • Toetada võidakse ka Euroopa territoriaalse koostööga seotud haldussuutlikkust.

Ühtekuuluvusfondi põhitegevused

  • Avaliku sektori asutuste ning Ühtekuuluvusfondi rakendamisega seotud avalike teenuste institutsioonilise suutlikkuse ja tõhususe suurendamine.

Tehniline tugi

Lisaks 11. temaatilise eesmärgi raames tehtavatele investeeringutele tõhusa avaliku halduse vallas on tehniline tugi kättesaadav ka ametitele, mis haldavad ja kasutavad Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfonde, aidates neil lahendada ülesandeid, mis on neile mitmete Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondi eeskirjade poolt määratud.

Tehniline tugi toetab ka tegevusi, mille eesmärk on vähendada sidusrühmade administratiivkoormust, tegevusi, mis tugevdavad sidusrühmade võimekust Euroopa Sotsiaal- ja Investeerimisfondide kasutamisel ning tegevusi, mis suurendavad asjakohaste partnerite võimekust.

Komisjon on algatanud mitmeid initsiatiive, mis toetavad vahendite rakendamist, sh TAIEX REGIO PEER 2 PEER vahetussüsteem ja liikmesriikide ekspertide ESI fondide reeglite ja eeskirjade koolitus ning pettuse- ja korruptsioonivastased seminarid, mis on seotud fondide haldamisega.

Tehniline tugi keskendub vaid ESI fondide jagamisele (näiteks tugevdades fondide haldamiseks vajalikku inimressurssi, palgates uuringute läbiviimiseks konsultante, teostades projektide ettevalmistust või jälgimist/hindamist, koolitust, suhtlust jne) ning seetõttu toimib see vaid programmiperioodil. 11. temaatilisel eesmärgil on laiem ja pikemaajalisem eesmärk. Keskendutakse reformidele ja süstemaatilisele muutusele, et parandada avaliku halduse sisemist tulemuslikkust, olenemata ELi vahenditest.

Lingid