Prioriteedid aastateks 2014–2020

Mida on uut perioodil 2014–2020?

  • Tulemustekesksem lähenemine: selged ja mõõdetavad eesmärgid ning selgelt määratud vastutus.
  • Lihtsustamine: ühtne reeglistik kõigile viiele fondile.
  • Tingimused: fondide kanaliseerimisele spetsiifiliste eeltingimuste kehtestamine.
  • Suurem keskendumine linnadele ja võitlus sotsiaalse kaasamise eest: ERFis on ette nähtud linnade integreeritud projektidesse suunatavate investeeringute alampiir ja ESFis marginaliseerunud kogukondade toetamiseks mõeldud investeeringute alampiir.
  • Seosmajandusreformiga: kui liikmesriik ei täida ELi kehtestatud majanduseeskirju, võib komisjon selle liikmesriigi rahastamise peatada.

Millised on prioriteedid?

Perioodiks 2014–2020 on määratud 11 kasvu toetavat ühtekuuluvuspoliitika temaatilist eesmärki.

  • ERFist pärinevad investeeringud on suunatud kõigi 11 eesmärgi saavutamisele, kuid eesmärgid 1–4 on investeerimise suhtes prioriteetsed
  • ESFi prioriteetideks on eesmärgid 8–11, kuid see fond toetab ka eesmärke 1–4.
  • Ühtekuuluvusfond toetab ka eesmärke 4–7 ja 11.

1. Teadustegevuse, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni edendamine

2. Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia juurdepääsu, kasutatavuse ja kvaliteedi parandamine

3. VKEde konkurentsivõime parandamine

4. Madala süsinikuheitega majanduse suunas liikumise toetamine

5. Kliimamuutustega kohanemisega tegelemine, riskide ennetamine ja haldus

6. Keskkonna kaitsmine ja säilitamine ning ressursitõhususe soodustamine

7. Säästva transpordi edendamine ja võrgutaristu parandamine

8. Säästva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikumise toetamine

9. Sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse ja igasuguse diskrimineerimise vastu

10. Investeerimine haridusse, koolitusse ja elukestvasse õppesse

11. Haldusjuhtimise tõhusamaks muutmine