Põhimõtted

Ühtekuuluvuspoliitika neli peamist põhimõtet:

Koondumine

Sellel põhimõttel on kolm aspekti:

Programmitöö

Ühtekuuluvuspoliitika raames ei rahastata üksikprojekte. Selle asemel rahastatakse mitmeaastaseid riiklikke programme, mis on kooskõlas ELi eesmärkide ja prioriteetidega.

Lisateabe saamiseks programmide rahastamise kohta vaata regionaalpoliitika etapid: samm-sammult.

Partnerlus

Iga programmi areng on kollektiivne protsess, millesse on kaasatud Euroopa, piirkondliku ja kohaliku tasandi ametiasutused, sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Selline partnerlus toimib programmitöö kõikidel tasanditel, alates programmi koostamisest, juhtimisest ja rakendamisest ning lõpetades selle järelevalve ja hindamisega.

Selline lähenemine aitab tagada, et tegevus on kohandatud sobivaks kohalikele ja piirkondlikele vajadustele ja prioriteetidele.

Täiendavus

Rahastamine Euroopa struktuurfondidest ei tohi asendada liikmesriigi enda kulutusi.

Komisjon lepib iga liikmesriigiga kokku abikõlbliku riigipoolse (või sellega võrdväärse) rahastamise tasemes, mille riik peab tagama kogu programmitöö perioodi ajal, ning kontrollib selle täitmist programmitöö perioodi keskel (2018) ja lõpus (2022).

Riiklikele struktuurilistele kulutustele tuleb seada realistlikud, kuid samas piisavalt kõrged sihtmärgid, et tagada kasu saamine struktuurifondidest saadud toetusest. Reeglina ei tohiks keskmised kulutused aastas olla väiksemad kui eelmisel programmitöö perioodil.

Lisateave