Vahendite investeerimine ja haldamine paremaks

Euroopa Komisjon pakub toetusi, et aidata liikmesriikidel ühtekuuluvuspoliitika alusel eraldatavat rahalist abi paremini ära kasutada ja lahendada rakendamisega seotud probleeme. Seda toetust on rahastamisperioodil 2014–2020 veel tugevdatud.

Lisatööriistad

 

Suurem haldussuutlikkus

Liikmesriikide suutlikkus hallata tõhusalt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde on üks põhiteguritest, mis aitab kaasa ühtekuuluvuspoliitika edukale elluviimisele. Komisjon aitab tugevdada riiklike ja piirkondlike ametiasutuste haldussuutlikkust, täiustades struktuure, inimressursse, süsteeme ja vahendeid. Lisaks investeeringutele fondide haldamise võimekusse toetatakse aastatel 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatavate vahenditega üldisemalt tõhusat avalikku haldust institutsioonilise suutlikkuse ülesehitamise ja reformimise rahastamise kaudu.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: piirkondlike ekspertteadmiste vahetus

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER ekspertteadmiste vahetussüsteem on vahend, mille eesmärk on leida erinevate riikide vajadustele vastavaid eksperte. See nõudluspõhine vahend vastab otseselt fondide haldamisega tegelevate siseriiklike või piirkondlike ametiasutuste taotlustele eksperdikülastuste, õppereiside ja konkreetsete õpitubade kaudu.

Ausameelsuse kokkulepped

Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat on asunud otsustavalt otsima ja katsetama uusi võtteid, mis aitaksid kaitsta ELi vahendeid halva majandamise, pettuse ja korruptsiooni ohu eest ning suurendada nende kasutamise läbipaistvust. Ühe sellesse valdkonda kuuluva algatusena alustasime katseprojekti „Ausameelsuse kokkulepped – tsiviilkontrolli mehhanism ELi fondide kaitsmiseks pettuste ja korruptsiooni eest”. Transparency Internationaliga koostöös rakendatava projekti eesmärk on katsetada ausameelsuse kokkuleppeid mitmetes ELi struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kaasrahastavates liikmesriikide projektides.
Lisateavet ausameelsuse paktide ja selle katseprojekti kohta leiate siit.

Kõrgetasemeline töörühm Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusesaajate halduskoormuse lihtsustamise jälgimiseks

ksperdirühma ülesanne on nõustada komisjoni Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusesaajate halduskoormuse lihtsustamisel ja vähendamisel.
Kõrgetasemeline töörühm Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusesaajate halduskoormuse lihtsustamise jälgimiseks

Mahajäävate piirkondade algatus

Komisjon uurib, mis põhjustab mahajäämust piirkondades, kus on madal majandusliku arengu tase või juba mitu aastat negatiivne SKP. See suundumus teeb eriti muret ühtekuuluvuspoliitika seisukohalt, mille eesmärk on vähendada arengutaseme lahknevusi Euroopa piirkondade vahel.
Mahajäävate piirkondade algatus

Ekspertide koolitamine eeskirjade ja õigusaktide alal

Komisjon pakub koolitust korraldus-, sertifitseerimis- ja auditeerimisasutustele, kes tegelevad Euroopa Regionaalarengu FondiEuroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi vahendite haldamisega. Koolituses keskendutakse ELi ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistiku põhilistele uutele elementidele aastatel 2014–2020. Koolitus korraldatakse kahe mooduliga:

  • programmitöö ja rakendamine;
  • finantsjuhtimise ja kontrolli küsimused.

Teabeleht: ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendite investeerimise ja haldamise parandamine ELi liikmesriikides ja piirkondades (24. märts 2015)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Riigihangete tegevuskava

Komisjoni riigihangete tegevuskavas on ette nähtud rida algatusi, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel suurendada nii haldusasutuste kui ka toetusesaajate tegevuse tulemuslikkust riigihangete kohaldamisel ELi investeeringutele 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil.

Regio asjatundjate kogukonnad

Me teeme koostööd korraldusasutustega, et moodustada korraldus- või vahendusasutustes töötavatest asjatundjatest kogukondi heade tavade ja kogemuste vahetamiseks. Sellel eesmärgil oleme võtnud kasutusele poliitikalabori lähenemisviisil põhinevaid uuenduslikumaid töövõtteid.
Regio asjatundjate kogukonnad

Uuringud uute regulatiivsete elementide programmitöö protsessi lõimimise kohta

Nende uuringute eesmärk on hinnata reformitud poliitika uute regulatiivsete elementide lõimimist programmitöö protsessi. Lisaks annab uusim uuring teavet projektide mahu ja ulatuse kohta aastatel 2007–2013.
Saadud andmetele ja analüüsitulemustele saab tugineda 2020. aasta järgse poliitika kujundamisel ja sellega seotud mõju-uuringutes.
Uuringud uute regulatiivsete elementide programmitöö protsessi lõimimise kohta

ARACHNE

ARACHNE on ühtne IT-vahend andmekaevandamise ja andmete rikastamise valdkonnas, mille töötas välja Euroopa Komisjon. Selle eesmärk on toetada korraldusasutusi struktuurifondidega (Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond) seotud haldus- ja juhtimiskontrollide tegemises.
Riskihindamisvahend Arachne

ELi pädevusraamistik ERFi ja Ühtekuuluvusfondi haldamiseks ja rakendamiseks

Komisjon annab riiklike koordineerimis-, korraldus-, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja vahendusasutuste ning ühiste sekretariaatide käsutusse ELi pädevusraamistiku ja selle juurde kuuluva enesehindamisvahendi. Need vahendid toetavad haldusasutuste jõupingutusi parandada oma haldussuutlikkust rahastamisvahendite haldamisel, aidates tuvastada võimalikke lünki pädevustes ja neid täita.
ELi pädevusraamistik ERFi ja Ühtekuuluvusfondi haldamiseks ja rakendamiseks

Haldussuutlikkuse suurendamise eelvarustamine 2020. aasta järgseks ajaks

Korraldusasutustelt oodatakse taotlusi osalemiseks komisjoni katseprojektis „Frontloading administrative capacity building“ (Haldussuutlikkuse suurendamise eelvarustamine). Valituks osutunud saavad just neile kohandatud ELi nõustamistoetust oma haldussuutlikkuse arendamiseks, et olla valmis 2020. aasta järgseks ajaks. Nõustamistoetust antakse tihedas koostöös OECDga.

Järgmised sammud:

Korraldusasutused saavad esitada taotlusi 9. aprillini 2018. Osalemiskutse tulemused avaldatakse aprilli lõpus. Lisateave: osalemiskutse.
Haldussuutlikkuse suurendamise eelvarustamine 2020. aasta järgseks ajaks en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Selle praktilise abivahendi eesmärk on anda ideid liikmesriikide ametiasutustele, kes soovivad välja arendada tegevuskava oma haldussuutlikkuse suurendamiseks, et hõlbustada programmi rakendamist ja soodustada häid tavasid.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en