An EU Strategy for the Alpine Region

Lisatööriistad

 

Uudised

  Euroopa Komisjon võttis täna vastu esimeses üksikaruande nelja olemasoleva Euroopa Liidu makropiirkondliku strateegia rakendamise kohta: ELi Läänemere piirkonna strateegiaELi Doonau piirkonna strateegiaELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia ja ELi Alpide piirkonna strateegia.

  Aruanne annab hinnangu olemasolevate strateegiate rakendamise seisule ja selles tehakse kokkuvõte seni saavutatud tähtsamatest tulemustest. Selles võetakse kokku seni saadud kogemused ja esitatakse soovitused strateegiate ja nende tegevuskavade võimaliku arengu kohta, võttes arvesse ka tulevast ühtekuuluvuspoliitikat.

  Aruandes käsitletakse küsimusi, mis on asjakohased kõigi nelja strateegia puhul, olenemata nende edenemisjärgust (nt poliitikakujundamine ja kavandamine, juhtimine, järelevalve ja hindamine, rahastamine ja kommunikatsioon). Eraldi tuuakse välja iga makropiirkondliku strateegia peamised tulemused ja raskused.

  19 ELi liikmesriiki ja 8 ELi mittekuuluvat riiki hõlmava nelja makropiirkondliku strateegia rakendamine on tekitanud suuremat huvi ja teadlikkust Euroopa territoriaalse koostöö ja territoriaalse ühtekuuluvuse ja selle lisandväärtuse suhtes. Need on viinud parema koordineerimiseni ja tugevdanud koostööd teatud valdkondades (nt navigeeritavus, energia, kliimamuutus) ja riikide vahel, ning on tugevdanud koostööd kolmandate riikidega, tuues neid Euroopale lähemale. Strateegiad on aidanud kaasa ka poliitika kujundamisel, olemasolevate õigusaktide rakendamisel ja sügavama dialoogi loomisel eri osapoolte vahel.

  Siiski ei ole strateegiad veel saavutanud oma täielikku potentsiaali ja veel on vaja ületada mõningaid probleeme. Strateegiad algatanud liikmesriikidele on vaja tagada suurem omandiõigus ja vastutus; juhtimissüsteemide tõhusust on vaja parandada; paremini on vaja koordineerida valdkonna praeguseid rahastamisallikaid (ELi, piirkondlikud, riiklikud). Aruandes rõhutatakse ka, kui olulised on haldusressursid ja suutlikkus jõuda seatud eesmärkideni.

  Teatud küsimusi on tõstatatud tulevase ühtekuuluvuspoliitika raames. Need on eelkõige seotud ELi makropiirkondlike strateegiate ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetatud programmide vahelise koostoime ja omavahelise täiendavusega, samuti Interregi riikidevaheliste programmide strateegiate ühtlustamise ja juhtimissüsteemi edasise täiustamisega.

  Aruandele on lisatud komisjoni talituste töödokument, mis pakub lisateavet iga makropiirkondliku strateegia rakendamise seisu kohta ja ka konkreetseid soovitusi.

  Aruandes esitatakse põhjalik ülevaade nelja makropiirkondliku strateegia toimimisest ning tuuakse konkreetseid näiteid vastavates valdkondades rakendatud meetmete kohta. Neil kõigil on teatavad järgmised lisaväärtused:

  • Läänemere vee kvaliteet on paranemas ja toitainete juurdevoolu on vähendatud tänu sellistele projektidele nagu PRESTO või interaktiivne veemajandus (IWAMA);
  • võrgustik SUBMARINER, millega edendatakse aktiivselt mereressursside uuenduslikku ja jätkusuutlikku kasutamist, koostööd asjaosaliste vahel ning Läänemere piirkonnas tehtud algatusi;
  • Doonau jõe valgalas kooskõlastatud vee- ja riskijuhtimine selliste projektidega nagu SEERISK vähendab oluliselt üleujutuskahjustuste riski;
  • Doonau navigeeritavuse kitsaskohti kõrvaldatakse ning meresõiduohutust parandatakse selliste projektidega nagu FAIRWAY ja DARIF;
  • koostöö liikmesriikidega konkreetsetes ühist huvi pakkuvates probleemides ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia raames aitab osalevatel Lääne-Balkani riikidel sillutada teed ELiga ühinemiseks;
  • seades eesmärgiks keskkonda säästva jätkusuutliku majanduskasvu, on Aadria ja Joonia meres maismaad ja merd ühendavad rohelised/sinised koridorid määratletud olulise piirkonnana, kus tuleks edendada strateegilisi projekte;
  • sellise projektiga nagu „mountErasmus” luuakse piiriülest haridusruumi kahepoolseks kutseõppeks Alpide piirkonnas;
  • Alpide piirkonnas parandatakse piiriülest ühendust reisijateveo osas, arendades piiriülest reisiinfosüsteemi AlpInfoNet.

  Lisateave

Rohkem uudiseid

The EU Strategy for the Alpine Region involves 7 countries: Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Slovenia and Switzerland.

It builds on the experiences of the already existing macro-regional strategies: the European Strategy for the Danube Region and the European Strategy for the Baltic Sea Region and the European Strategy for the Adriatic and Ionian Region.

The Commission adopted a Communication and an Action Plan on the EU Strategy for the Alpine Region on 28 July 2015 . This followed the invitation from the European Council in December 2013. It also took account – inter alia – of the on-line public consultation that was held in 2014, and the debates and discussions in the Stakeholder Conference on the EU Strategy for the Alpine Region (Milano, December 2014).

The Alpine region is one of the largest economic and productive regions in Europe where about 70 million people live and work, as well as it is an attractive tourist destination for millions of guests every year. However, it faces several major challenges:

 • Economic globalisation requiring the territory to distinguish itself as competitive and innovative
 • Demographic trends characterised by ageing and new migration models
 • Climate change and its foreseeable effects on the environment, biodiversity and living conditions of the inhabitants
 • Energy challenge at the European and worldwide scales
 • Its specific geographical position in Europe as a transit region but also as an area with unique geographical and natural features

Better cooperation between the regions and States is needed to tackle those challenges.

The main added value of the Strategy for the Alpine Region will consist in a new relationship between metropolitan, peri-mountain, and mountain areas.

According to the political resolution adopted by the representatives of the 7 Alpine States and 15 Alpine Regions in Grenoble in October 2013, the new strategy will focus on the following 3 thematic priorities:

 • Competitiveness and Innovation
 • Environmentally friendly mobility
 • Sustainable management of energy, natural and cultural resources

The Commission has encouraged Member States and regions to ensure that the Alpine Strategy is properly embedded in EU regional policy 2014-2020 programmes, as well as other relevant EU, regional and national policy frameworks.

As for the implementation, the Strategy will be based on the key principles applied for the existing macro-regional strategies: no new EU funds, no additional EU formal structures and no EU legislation, while relying on a coordinated approach, synergy effects and a more effective use of existing EU funds and other financial instruments. The aim is to produce a clear added value based on jointly identified objectives.

To get in contact with the team in DG REGIO please send an e-mail to REGIO D1 TRANSNATIONAL AND INTERREGIONAL COOPERATION