Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Lisatööriistad

 

Uudised

  Nüüd saab alla laadida ajakirja Panorama talvenumbri, milles on jutuks mitmesugused teemad linnaasjadest kultuuri ja tööstuse ümberkujundamiseni.

  Avaloos annab eesistujariik Austria ülevaate oma meeskonna ettevalmistustest nõukogu läbirääkimisteks 2021.–2027. aasta õigusaktide paketi üle.  Intervjuus vestleme seekord Rheinland-Pfalzi liidumaa minister-presidendi Malu Dreyeri ja majandusministri dr Volker Wissingiga. Samuti uurime, mida on ELi fondid teinud Euroopa kultuuripärandi aasta heaks ja mismoodi abistatakse piirkondi, kus on käimas tööstuse ümberkujundamine. Lisaks tutvustame mõningaid projekte, mida toetatakse uuenduslike linnaarengumeetmete programmi „Urban Innovative Actions“ raames.

  Rubriigis „Oma sõnadega“ on kõne all Castilla-La Mancha, Soome ja Lõuna-Poola, samuti kuuleme noorte kogemustest programmis „Interreg Volunteer Youth“ ja Youth4Regionsi meediaprogrammis.

  Teeme juttu selle aasta Regiostarsi võitjatega, heidame pilgu tänavuse Euroopa piirkondade ja linnade nädala piltidele ning tutvustame üht-teist põnevat hiljuti avaldatud Eurostati 2018. aasta piirkondlikust aastaraamatust. Projektide rubriigis külastame Poolat, Taanit, Slovakkiat, Itaaliat ja Kreekat.

  Head lugemist!

  Panorama 67: Success stories across our regions and borders

  Juba saab alla laadida ajakirja Panorama sügisnumbrit, milles on jutuks mitmesugused teemad linnaasjadest rahvusvahelise koostöö ja energiapoliitikani.

  Riikidest on seekord luubi all Leedu. Intervjuus selgitab rahandusminister Vilius Šapoka, kuidas Leedu on kasutanud ELi toetust oma riigi konkurentsivõime ja tootlikkuse parandamiseks, investeerides ettevõtluse arendamisse. Selle illustreerimiseks kirjeldatakse üksikasjalikult viit uut projekti. Rubriigis „Pildile tabatud“ uurime Saksamaal Rheinland-Pfalzi piirkonnas rahastatud projekte.

  Vaatame, kuidas ühtekuuluvuspoliitika toetab säästvat energiat ja vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonda, meie strateegilist partnerlust linnadega üle maailma rahvusvahelise linnade koostööprogrammi raames ning tutvustame hiljutise aruande tulemusi, mis puudutavad äritegevust Horvaatias, Tšehhi Vabariigis, Portugalis ja Slovakkias.

  Teeme teatavaks tänavuse foto- ja blogivõistluse EUinmyregion võitjad ja vaatame tagasi hiljuti lõpule jõudnud Road Tripi projektile, kohtudes Berliinis pärast seikluste lõppu kõigi kaheksa osalenud noorega. Projektide rubriigis külastame Gibraltarit, Rumeeniat ja Saksamaad.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

  EMP ja Norra toetused on Islandi, Liechtensteini ja Norra rahaline panus Euroopa solidaarsuse ja ühtekuuluvuse heaks. Programmiperioodil 20142021 on projektidele eraldatud 2,8 miljardit eurot, millega tugevdatakse ELi investeeringuid Kesk- ja Lõuna-Euroopas.

  Island, Liechtenstein ja Norra teevad tihedat koostööd ELiga ja on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu raames ühtse turu liikmed. See hõlmab ühist eesmärki vähendada sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust EMPs.

  Riigid toetavad seda EMP ja Norra toetuste kaudu. Nagu ELi Ühtekuuluvusfond, on need toetused suunatud ELi liikmesriikidele, kelle kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90% ELi keskmisest. Nende prioriteedid kajastavad ELi eesmärke: keskkonnasõbralik, konkurentsivõimeline ja kaasav Euroopa. 

  Kooskõlas ELi praeguse rahastamisperioodi prioriteetidega on EMP/Norra toetuste raames hiljuti loodud piirkondlikud fondid noorte tööpuudusega võitlemiseks ja piiriülese koostöö edendamiseks.

  Võimalikult suure mõju tagamine

  Programmiperioodi alguses esitab iga abisaajariik investeeringute prioriteedid kahepoolses vastastikuse mõistmise memorandumis doonorriikidega. Läbirääkimiste käigus konsulteeritakse Euroopa Komisjoniga, et vältida dubleerimist ja tagada, et rahastamine on suunatud sinna, kui see avaldab suurimat mõju. Toetuste raames rakendatavad programmid peavad vastama ELi eeskirjadele, samuti inimõiguste, hea valitsemistava, säästva arengu ja soolise võrdõiguslikkusega seotud standarditele. 

  ELi ja EMP fondid on vastastikku täiendavad ning tavaliselt haldab neid siseriiklikul tasandil üks ja sama korraldusasutus. Fondid saavad üksteist toetada, näiteks aidates laiendada katseprojekti või rahastades sama projekti teist tahku. Toetustest rahastatakse ka projekte, mille puhul on ELi või riiklikku rahastamist raske leida, et vältida dubleerimist. Nii ELi kui ka EMP fondid on edukalt kasutanud ka teisi avaliku ja erasektori rahastamisallikaid. 

  Toetuste peamine eesmärk on tugevdada Islandi, Liechtensteini ja Norra ning abisaajariikide vahelisi kahepoolseid suhteid. Nende prioriteedid vastavad Euroopa ühistele väljakutsetele, mille puhul doonorriikidel ja abisaajariikidel on olemas nii ekspertteadmised kui ka huvi koostöö vastu. Rahalised vahendid on ette nähtud riigiasutuste, eraettevõtete, vabaühenduste ja teadusasutuste vahelise kahepoolse partnerluse hõlbustamiseks ja toetamiseks kõikidel tasanditel. Igal programmiperioodil toetatakse tuhandeid projekte, sealhulgas teaduskoostööd, VKEde ühisprojekte või vastastikuseid kogemustevahetusi ja töötajate koolitamist.

  Demokraatia toetamine

  EMP toetuste eripära on see, et vähemalt 10% rahastamisest läheb igas abisaajariigis otse kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Eesmärk on arendada kodanikuühiskonna sektori pikaajalist kestlikkust ja suutlikkust demokraatliku osaluse, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamisel. 

  Euroopa Nõukogu, OECD ja ELi Põhiõiguste Amet on partnerid mitmetes programmides ja projektides, jagades oma teadmisi diskrimineerimise vastu võitlemise, sotsiaalse kaasatuse, majandusarengu ja hea valitsemistavaga seotud küsimustes. Paljudes abisaajariikides peetakse toetuste puhul eriti oluliseks ebasoodsas olukorras olevate elanikerühmade ja vähemuste, näiteks romade kogukonna mõjuvõimu suurendamist.

  EMP ja Norra toetuste prioriteetsed valdkonnad aastatel 2014–2021

  • Innovatsioon, teadustegevus, haridus ja konkurentsivõime
  • Sotsiaalne kaasatus, noorte tööhõive ja vaesuse vähendamine
  • Keskkond, energia, kliimamuutus ja vähese süsinikdioksiidiheitega majandus
  • Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ja põhiõigused
  • Justiits- ja siseküsimused

  Lisateave

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

Rohkem uudiseid

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people